Ingen endring i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) forble uendret på 5,3 prosent i september, ifølge statistikk fra SSB. Samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 4 551 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Kredittveksten til de ikke-finansielle foretakene steg i september med 0,2 prosentpoeng til 2,6 prosent. Dette var den første økningen i gjeldsveksten siden februar, men trenden har vært negativ i lang tid. De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 480 milliarder kroner ved utgangen av september.

Uendret gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes gjeldsvekst på tolvmåneders basis holdt seg uendret på 6,5 prosent i perioden. Dermed ser vi ingen effekt av den senere tids rentenedsettelser i bankene på kredittveksten foreløpig.

Imidlertid er veksten på et høyere nivå sammenlignet med inntektsveksten, noe som betyr at bruttogjelden øker. Husholdningenes bruttogjeld var 2 676 milliarder kroner ved utgangen av september.

Utlånsvekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 629 milliarder kroner i september. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak økte til 3,8 prosent etter å ha falt ned til 3,5 prosent måneden før. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet falt veksten fra 13,5 prosent ned til 11,8 prosent ved utgangen av september. Veksten i sertifikatgjeld tok seg imidlertid opp også i september og ligger nå på 11,3 prosent. Tallene viser at vi fortsatt har en sterk vekst i publikums obligasjons- og sertifikatgjeld som ligger godt over utlånsveksten fra banker og kredittforetak.