Fortsatt uendret styringsrente

Hovedstyret i Norges Bank besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent på rentemøte torsdag 23. oktober. Inflasjonen og veksten i norsk økonomi har utviklet seg om lag som Norges Bank anslo i september, men utviklingen ute og fallet i oljeprisen har ført til økt usikkerhet om utsiktene fremover.


Dagens rentemøte var et ”mellommøte” og det ble dermed ikke publisert en ny pengepolitisk rapport med oppdatert rentebane. Neste pengepolitiske rapport publiseres sammen med rentebeslutningen i desember.

Norsk økonomi som forventet

Norsk økonomi har utviklet seg om lag som Norges Bank anslo ved sist rentemøte. Boligprisveksten har vært noe sterkere enn antatt, men husholdningenes gjeldsvekst har vært stabil og i tråd med det som var lagt til grunn i Pengepolitisk rapport 3/14. Arbeidsledigheten har holdt seg på et lavt nivå og husholdningenes konsum har økt moderat.

Norges Bank peker imidlertid på at Nasjonalbudsjettet 2015 legger opp til en noe større økning i det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet neste år, enn det som ble lagt til grunn ved sist rentemøte.

Svekkede vekstutsikter og markedsuro internasjonalt

Hos våre handelspartnere har veksten vært moderat og om lag som ventet. Fremtidsutsiktene, særlig i euroområdet, er imidlertid svekket og forventet renteoppgang er igjen skjøvet lenger ut i tid.

Internasjonale markeder har vært preget av økt volatilitet og uro den siste tiden, med fall i aksjekurser og oljeprisen. Flere faktorer bidrar til den økte markedsuroen, blant annet frykt for lavere global vekst, særlig i Kina og eurosonens store vekstlokomotiv Tyskland, geopolitisk uro, ebola og frykt for renteoppgang i USA.

Oljeprisfall og kronesvekkelse

Oljeprisen har falt fra over 110 dollar fatet i juni til rundt 85 dollar fatet. Dersom oljeprisen holder seg på dette lavet nivået fremover vil dette dempe veksten i fastlands-BNP klart. Kronen har samtidig svekket seg og er så langt i fjerde kvartal litt over 2 prosent svakere enn Norges Bank anslo i september. Kronesvekkelsen har delvis kommet som en følge av den relativt store nedgangen i oljeprisen.

Når kronen svekkes bidrar dette til bedre konkurranseevne for tradisjonelle eksportbedrifter, og virker således som en buffer. På pressekonferansen etter rentemøtet, påpekte imidlertid sentralbanksjef Øystein Olsen at det vil være krevende å erstatte den voldsomme motoren petroleumsnæringen er for norsk økonomi.

Lavere utlånsrenter og inflasjon

Ettersom bankene har satt sine utlånsrenter ytterligere ned vil den gjennomsnittlige utlånsrenten til husholdningene være noe lavere enn sentralbankens tidligere anslag. Inflasjonen har vært noe på nedsiden av Norges Banks anslag i perioden.

Kjerneinflasjonen, som måler konsumprisvekst justert for avgiftsendringer og energipriser (KPI-JAE), hadde en vekst på 2,4 prosent (årlig rate) i september. Underliggende inflasjon ligger mellom 2 og 2,5 prosent.