– Uthuler fedrekvoteordningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

– Uthuler fedrekvoteordningen

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår en tillitsbasert ordning med utvidet mulighet til å overføre fedrekvoten eller mødrekvoten til den andre forelderen, uten krav til dokumentasjon når søknaden fremsettes. I praksis vil forslaget bare gjelde overføring av fedrekvoten til mor, fordi så å si alle mødre som har rett til det tar ut mødrekvoten. Finans Norge mener forslaget vil føre til en ytterligere svekkelse og uthuling av fedrekvoteordningen.

Far med barn, fotoRegjeringen har allerede redusert fedrekvoten fra 14 til 10 uker fra 1. juli 2014, noe Finans Norge var imot.

Viktig virkemiddel

– Fedrekvoten er et viktig virkemiddel for å sikre like muligheter i arbeidslivet for arbeidstakere av begge kjønn. I prinsippet er det riktig at familiene selv bør kunne velge hva som er hensiktsmessig for dem, men i praksis har det vist seg at arbeidsmarkedet ennå ikke er modent for å avvikle fedrekvoten,  sier direktør Jan S. Asker i Finans Norge.

– Fedrekvoteordningen innebærer at far ikke trenger å forhandle med sin arbeidsgiver om å ta ut foreldrepermisjon. Permisjonstiden er ikke lenger mors rettighet, men begge foreldres delte rettighet, og dette gir begge kjønn bedre mulighet til å satse både på familien og yrkeskarrieren, sier han.

Med samme begrunnelse går Finans Norge imot forslaget om en tillitsbasert ordning med utvidet mulighet til å overføre fedrekvoten til mor.

Negativt for kvinner

– Forslaget vil føre til en ytterligere svekkelse og uthuling av fedrekvoteordningen. Fordi ordningen skal være tillitsbasert uten krav til dokumentasjon når søknaden fremsettes og med vidtgående unntaksmuligheter, vil forslaget i praksis innebære at det blir opp til foreldrene å vurdere om fedrekvoten skal overføres til mor. Da vil ikke fedrekvoten lenger være en reell kvote som er forbeholdt far, og som arbeidsgivere legger til grunn at far skal avvikle. Forslaget vil trolig føre til redusert uttak av foreldrepermisjon for fedre. Dette vil påvirke kvinners muligheter i arbeidsmarkedet negativt, sier Asker.