10

Gå til hovedinnhold

10

Flom på Vestlandet kan gi over 100 millioner kroner i erstatninger

Pressemelding: Finans Norge anslår at naturskadeerstatningene etter flom i Hordaland og Sogn og Fjordane kan beløpe seg til mellom 100 og 150 millioner kroner totalt sett. –Torsdag morgen hadde det kommet inn 250 skademeldinger til forsikringsselskapene og vi tror at dette vil kunne komme opp i det tredobbelte, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

Støtter bruk av utenlandsk valuta som likviditetsreserve

Norges Bank gir i rapporten Finansiell stabilitet 2014 anbefalinger om krav til bankenes likviditet og informasjon som bør publiseres. – Finans Norge deler Norges Banks vurdering av at det kommende likviditetskravet LCR bør kunne oppfylles også med likviditet i utenlandsk valuta, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. 

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er ute. Ny finansforetakslov, kapitalkrav, Solvens II, etterlevelse av hvitvaskingsregelverket og norske FATCA-regler er bare noen av temaene som blir omtalt i de 66 artiklene i dette nummeret. Finans Norge-medlemmer og abonnenter har tilgang til Finansrett. Sparebankforeningens Aktuelt om Bankjus som ble utgitt til og med 2009 er nå også lagt in...

Nordiske banker står støtt

Pressemelding: – Europeiske banker har vært gjennom en svært grundig helsesjekk. Testen viser at nordiske banker står støtt og ligger godt an til å oppfylle nye og strengere kapitalkrav, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge i en kommentar til stresstestene fra Den europeiske sentralbanken (ECB) og Det europeiske banktilsynet (EBA).

Vil ha bedre vilkår for pensjonssparing

Mandag 20. oktober var Finans Norge på høring i Stortingets finanskomite om statsbudsjettet for 2015. Oppfølging av regjeringens lovnader om bedre vilkår for privat pensjonssparing var hovedbudskapet fra Idar Kreutzer. Hele Finans Norges innspill til statsbudsjettet for 2015 

Nytt nummer av Sparebankbladet

Første nummer av det digitale Sparebankbladet er nå ute på Sparebankbladet.no. Mye plass er viet til feiringen av Sparebankforeningens 100 års-jubileum, men det er også mye annet å lese. For eksempel BI-professor Arne Jon Isachsen vurderinger av oljefondet...

Møte for yngre forsikringsansatte

Forsikringsforeningen inviterer til møte for yngre forsikringsansatte 5. november fra kl. 17.00 i DNBs lokaler i Bjørvika. Tema er digitalisering og bruk av sosiale medier i finansnæringen. Målgruppe er personer som er født i 1979 eller senere og ansatt i forsikring. Mer informasjon finner du hos Forsikringsforeningen

Sterk boligoptimisme - svært få frykter et boligprisfall

PRESSEMELDING: 9 av ti nordmenn tror boligprisene vil være uendret eller stige det nærmeste året, viser Husholdningsundersøkelsen 2014, som Norstat nylig har gjennomført for Finans Norge. En av to mener risikoen for et større boligprisfall de neste fem åren...

Nytt likviditetskrav fastsatt

Detaljene i det europeiske likviditetskravet, Liquidity Coverage Requirement (LCR) ble 10.10.2014 offentliggjort av EU-kommisjonen gjennom en kommisjonsforordning. Regelverket bygger på Baselkomiteens anbefalinger i Basel III og vil tre i kraft i EU fra 1. oktober 2015.

– Uthuler fedrekvoteordningen

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår en tillitsbasert ordning med utvidet mulighet til å overføre fedrekvoten eller mødrekvoten til den andre forelderen, uten krav til dokumentasjon når søknaden fremsettes. I praksis vil forslaget ba...

Mer personlig økonomi i fremtidens skole

– Vi oppfatter at undervisningen i personlig økonomi er for lite systematisk i dagens skole, og at det er tilfeldig hvem som får opplæringen,  skriver adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge på bloggen til Ludvigsen-utvalget om Fremtidens skole. Det offentlige utvalget er nedsatt av Kunnskapsdepartementet for å  vurdere i hvilken grad skolen dekker de kompetanser elevene...

Kai Chen (18) er Finans Norge-sjef for en dag

Onsdag 15. oktober inntar Kai Chen sjefsstolen i Finans Norge. Sammen med Idar Kreutzer deltar han på "Leder for en dag" i regi av Ungt Entreprenørskap.  – Vi i Finans Norge heier på de unge! Gjennom Ungt Entreprenørskap får elevene mulighet til å utfordre seg selv, se muligheter og oppleve mestring. Det ønsker jeg å gi mitt bidrag til, sier Kreutzer.

Klok og nødvendig EU-tilpasning for finansnæringen

Pressemelding:  – Det er svært gledelig at regjeringen har funnet frem til en løsning som gjør at norsk finansnæring fortsatt kan være del av EUs indre marked for finansielle tjenester. At man samtidig har funnet en løsning som ikke gjør inngrep i norsk suverenitet har vært viktig, og det er all grunn til å gi honnør til Finansdepartementet og EU for å ha kommet frem til en...

Slik vil EU gjennomføre Solvens II

EU-kommisjonen har ferdigstilt sitt forslag til detaljerte lovbestemmelser for det nye europeiske solvensregelverket for forsikringsselskaper, ”Solvens II”. Solvens II skal gjelde fra 1. januar 2016, og EU-kommisjonens forslag utdyper nå de overordnede bestemmelsene i rammedirektivet for Solvens II som ble vedtatt i 2009.

Færre branner i asylmottak

De siste årene har tallet på branner i asylmottak gått noe nedover. Finans Norge mener utviklingen er positiv, men at brannsikkerheten fortsatt må få stor oppmerksomhet.

OMF akseptert som beste likviditet

Nye EU-regler på likviditetsområdet, Liquidity Coverage Requirement (LCR), ble offentliggjort av EU-kommisjonen 10. oktober. Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) oppnår status nær på linje med statsobligasjoner. Den endelige bekreftelsen på at OMF kan benyttes er meget viktig for norske bankers mulighet til å oppfylle likviditetskravet, sier fagdirektør Erik Johansen i Finan...

Kortbruk økte med 10 prosent i september

Pressemelding:  Tall fra Nets og Finans Norge viser at betalingskortene ble benyttet 131,5 millioner ganger i september, en økning på 10,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. — Hittil i år er det utført i overkant av en milliard kortbetalinger med...

Støtter mer fleksible regler om arbeidstid

Finans Norge støtter at det innføres mer fleksible regler om arbeidstid. – Kundeadferden har endret seg vesentlig de senere årene ved at det forventes at finanstjenester er tilgjengelig via nett og kundeservice større deler av døgnet, sier direktør Jan S. Asker i Finans Norge.  Han mener dagens arbeidstidsregler legger for stramme rammer for lengde og plassering av...

Setter spor i statsbudsjettet

Enhet for økonomisk kriminalitet i Finans Norge har et nært og tett samarbeid med Justisdepartementet, noe som nå også har satt spor etter seg i statsbudsjettet. I Justisdepartementets budsjettproposisjon for 2015 henvises det flere steder til arbeidet som gjøres i samarbeid med Finans Norge. Blant annet henvises det til samarbeidet mellom Politidirektoratet og Finans Norge...

-Skuffende at regjeringen ikke stimulerer til økt pensjonssparing

Pressemelding:  -Det er bra at regjeringen har en ambisjon om å ruste Norge for fremtiden. Det ser vi gjennom satsingen på samferdsel, FoU, effektivisering og digitalisering. Vi ser imidlertid ingen konkretisering av regjeringens ønske om å stimulere til...