Uendret sykefravær i finans

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uendret sykefravær i finans

Nye tall fra SSB viser at sykefraværet er tilnærmet uendret i Norge de seneste to årene. Vi ser tilsvarende stabilt fravær blant medlemmene i Finans Norge samlet. Men mens fraværet har gått ned i bank, har det økt i forsikring.

Det legemeldte sykefraværet hos medlemmer i Finans Norge var 3,7 prosent i 2. kvartal 2014. Dette er uendret fra samme periode i fjor, og sykefraværet har endret seg lite i flere år. Årsgjennomsnittet av kvartalstallene har vært mellom 3,9 og 4,0 prosent fra 2010 til 2013.

Sykefravær etter virksomhetstype

Ser man på første halvår under ett, er det legemeldte fraværet 0,2 prosentpoeng lavere enn første halvår i fjor. Bak dette ligger en nedgang på 0,4 prosentpoeng i bankvirksomhet og en økning på 0,3 prosentpoeng i forsikringsvirksomhet.

Det legemeldte sykefraværet innen forsikringsvirksomhet økte både i 1. og 2. kvartal (målt mot samme periode året før). Innen bankvirksomhet så vi en markant nedgang fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014, som fulgte av et særskilt høyt fraværsnivå i 1. kvartal 2013. I 2. kvartal er fraværet tilnærmet uendret i bankvirksomhet fra samme periode i fjor.

Sykefravær etter kjønn

Det er ingen forskjeller i utviklingen i sykefraværet mellom kvinner og menn det seneste året. Derimot er nivået på sykefraværet tradisjonelt noe høyere for kvinner enn for menn. I gjennomsnitt i årets første to kvartaler var det legemeldte fraværet for menn i medlemsvirksomhetene 2,3 prosent. I samme periode var fraværet blant kvinner var 5,4 prosent, herav 5,0 prosent i bank og 6,5 prosent i forsikring.

Sykefravær etter kjønn og alder

Forskjellen mellom kvinner og menn er særlig stor i aldersgruppen 25-39 år. Det ser også ut som om fraværet er høyt for kvinner i 30-årene i medlemsvirksomhetene, relativt til andre aldersgrupper og landet for øvrig. Mens alders- og kjønnsspesifikke fraværsprosenter generelt er rundt 2 prosentpoeng lavere blant Finans Norges medlemmer enn i landet som helhet, er forskjellen under 1 prosentpoeng for kvinner i 30-årene (2013).

Sammenligning med fraværet i hele landet, etter alder og kjønn