Ingen renteøkning før andre halvår 2016

Norges bank besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent på dagens rentemøte. I sin pengepolitiske rapport, som ble publisert i forbindelse med møtet, anslås det at styringsrenten vil øke i andre halvår 2016.

 

Norges Bank peker på at utsiktene for inflasjon og produksjon samlet sett er lite endret siden forrige pengepolitiske rapport ble offentliggjort i juni. Det er derfor relativt små endringer i bankens anslag for styringsrenten fremover, den såkalte rentebanen. 

På kort sikt er Norges Banks rentebane marginalt oppjustert som følge av økt prisvekst og noe svakere valutakurs, mens rentebanen på lengre sikt dras ned av svekkede vekstforventinger ute. Første renteøkning ventes nå først å komme i andre halvår 2016.

Økt vekst hjemme

Norsk økonomi har utviklet seg noe sterkere enn Norges Bank antok i juni. Produksjonen har tiltatt og konsumprisveksten har vært noe høyere enn Norges Banks så for seg. En del av vekstoppgangen kan imidlertid trolig forklares av midlertidige forhold, som særlig høy produksjon av elektrisk kraft og fisk. I tillegg har svingninger i matvareprisene har ført til større bevegelser i konsumprisindeksen enn normalt. 

Petroleumsinvesteringene ventes fortsatt å falle mye neste år, og det er usikkert hvor store ringvirkninger det får for norsk økonomi. Samtidig bidrar noe svakere vekstutsikter ute og konflikten mellom Russland og Ukraina til økt usikkerhet om utviklingen for norske eksportører.

Norges Bank skriver at kapasitetsutnyttingen i fastlandsøkonomien har avtatt litt det siste året, men er trolig fortsatt nær et normalt nivå. Som i juni ventes fastlandsøkonomien å vokse med 2¼ prosent i 2015, samtidig som kapasitetsutnyttelsen avtar.

Kronekursen svekket

Kronen har svekket seg noe de siste månedene. En lavere kronekurs bidrar blant annet til forbedret konkurranseevne og økt vekst for eksportrettede næringer. Kronesvekkelsen bidrar også til økt importert inflasjon som følge av at utenlandske varer blir dyrere for norske forbrukere når kronen svekkes.

Hittil i tredje kvartal er kronen, målt ved den importveide kronekursen (I-44), om lag 1¾ prosent svakere enn Norges Bank anslo i junirapporten.

Noe svakere utsikter internasjonalt

I utlandet har den forventede renteoppgangen igjen blitt skjøvet ut i tid. Den moderate vekstoppgangen har fortsatt internasjonalt, særlig i USA og Storbritannia, men utviklingen i Europa har vært svakere enn ventet. Det er stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i Europa. Samlet sett er vekstutsiktene for Norges handelspartnere noe nedjustert siden forrige rapport.

Styringsrentene er nær null prosent i mange land. I Sverige satte Riksbanken ned styringsrenten til 0,25 prosent i juli. Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten til 0,05 prosent i begynnelsen av september og har varslet ytterligere pengepolitiske tiltak, herunder kjøp av private verdipapirer og billige utlån til banker.

Trolig uendret motsyklisk buffer

Norges Bank uttrykker at finansielle ubalanser ikke har bygget seg videre opp den siste tiden. Samtidig vises det til at dersom gjeldsveksten skulle tilta, kan systemrisikoen øke. Norges Bank har trolig gitt råd til Finansdepartementet om at det motsykliske kapitalbufferkravet bør holdes uendret. Kravet ble i desember i fjor fastsatt til 1 prosent fra 30. juni 2015.