I dag slippes fripolisene fri

Gå til hovedinnhold
Publisert:

I dag slippes fripolisene fri

Pressemelding: Fra 1. september 2014 får mange eiere av fripoliser mulighet til å velge hvordan alderspensjonsdelen av fripolisen kan investeres. Dette er et komplisert valg, som kan ha store konsekvenser for din fremtidige pensjon. Finansnæringen setter derfor nå strenge krav til de som skal gi deg råd om hva du bør gjøre.

For å ivareta forbrukernes behov for informasjon og rådgivning i forbindelse med eventuell endring av eksisterende fripoliser, har medlemsselskapene i Finans Norge vedtatt bransjeavtale som setter krav til hvilken informasjon og rådgivning som skal gis fripoliseinnehaverne. På enkelte punkter gir avtalen deg større forbrukerrettigheter enn lovens krav.

– Fripoliser med investeringsvalg innebærer en mulighet for bedre forvaltning av pensjonsmidlene for mange fripoliseinnehavere. Samtidig medfører overgangen fra eksisterende fripoliser at fripoliseinnehaverne påtar seg risiko og vil belastes for kostnader knyttet til forvaltning og administrasjon. Vår bransjeavtale har til hensikt å gjøre et viktig valg mer forståelig og oversiktlig for forbrukerne, sier direktør for liv og pensjon, Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

Viktig valg for den enkelte

– Det er helt individuelt hvorvidt man bør, og om det vil lønne seg, å gå fra garantert avkastning til investeringsvalg. Hvor mange år det er igjen til pensjonsalder, hvor store beløp du har i fripoliser, hvilket kunnskapsnivå du har, og hva slags risiko du ønsker å ta er blant forholdene som spiller inn. Vi er derfor veldig opptatt av å sikre at valgene som tas er velinformerte og grundig vurdert, sier Kierulf Prytz. 

I og med at dette er et viktig og vanskelig valg, krever det varsomhet i rådgivningen. Myndighetene har utarbeidet grundige lov- og forskriftskrav om informasjon og rådgivning, blant annet for å forhindre eventuelle interessekonflikter mellom forbrukerne og selskapene. 

Næringen ønsker å gå lenger enn myndighetenes krav, og har derfor utviklet en egen bransjeavtale som medlemsselskapene har sluttet seg til, og vil være forpliktet av. Avtalen sikrer også en felles forståelse av reglene mellom selskapene, i følge Kierulf Prytz.

Utvidet angrerett og strenge krav til informasjon og rådgivning

Bransjeavtalen skal blant annet bidra til å standardisere fremstillingen av, og prognosene for forbrukernes alternativer; å beholde den garanterte fripolisen eller å velge investeringsvalg for alderspensjonsdelen i fripolisen.

Bransjeavtalen gir også fripoliseinnehaverne 14 dagers angrerett, uavhengig av distribusjonsform og distribusjonssted. Slike produkter har i dag ingen lovpålagt angrefrist. 

Selskapene er også pålagt frarådningsplikt, som innebærer at man aktivt skal fraråde overgang til produktet dersom dette åpenbart ikke lønner seg for kunden.

For øvrig er rådgivningen tilknyttet fripoliser med investeringsvalg omfattet av allerede etablerte regler om god rådgivningsskikk, og reglene for autoriserte finansielle rådgivere (AFR).

FAKTA

Fripolise

En fripolise oppstår når du slutter hos en arbeidsgiver som har pensjonsforsikring for sine ansatte. Dersom du ikke selv, eller din nye arbeidsgiver, fortsetter innbetalingen på den pensjonsordningen, blir det beregnet et pensjonsbeløp basert på innbetalingene som er gjort. Disse pensjonsforsikringene kalles fripoliser

Fripoliser med investeringsvalg

Fripolise med investeringsvalg innebærer at fripoliseinnehaverne selv kan påvirke forvaltningen av sine pensjonsmidler, noe som gir mulighet for høyere forventet avkastning og høyere pensjon. Fripoliseinnehavere som omdanner sine eksisterende fripoliser til fripoliser med investeringsvalg overtar også risiko og vil belastes for (løpende) kostnader knyttet til administrasjon og forvaltning.

Eksisterende fripoliser - med garanti

Eksisterende fripoliser kan omfatte både alderspensjons- og risikodekninger (uføre- og etterlattepensjon).  Det er kun alderspensjonsdelen som kan omgjøres til investeringsvalg, mens risikodekningene beholdes som før. For eksisterende fripoliser er ytelsene garantert. Overgang fra eksisterende fripoliser med garanti innebærer at den garanterte alderspensjonsytelsen i fripolisen opphører, og at innehaverne må frasi seg den årlige rentegarantien (grunnlagsrenten) som er tilhørende fripolisen.