Kartlegger utfordringer med Russlands-sanksjoner

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kartlegger utfordringer med Russlands-sanksjoner

Finans Norge har satt ned en arbeidsgruppe som skal kartlegge medlemsbedriftenes utfordringer med å forholde seg til sanksjonene mot Russland. Det er også samtaler med Utenriksdepartementet om nærmere klargjøring av omfang og definisjoner i forskriften om restriktive tiltak mot Russland.

15. august vedtok regjeringen å innføre restriktive tiltak mot Russland som en reaksjon på landets folkerettsstridige handlinger i Ukraina.

Finans Norge har informert sine medlemmer om saken i rundskriv 18/2014.

Norske regler likt EU-regelverket

Det norske regelverket tilsvarer regelverket som er vedtatt i EU og hos øvrige allierte i denne saken. Det er uklarheter knyttet til definisjoner både når det gjelder teknologiske og geografiske spesifikasjoner. Det er uklarheter som er felles for alle de jurisdiksjoner som skal gjennomføre sanksjonene. Norske myndigheter understreker imidlertid at det ikke er noen automatikk i at en klarlegging som kommer fra EU eller USA vil være den samme som norske myndigheter vil benytte seg av.  

Den aktuelle forskriftens virkeområde inkluderer alle juridiske personer, enheter eller organer som er etablert eller stiftet i henhold til norsk lovgivning. Norske myndigheter forutsetter at institusjonene gjør seg kjent med forskriften, og det er opp til den enkelte institusjon å undersøke om den har kundeforhold som gjør at den omfattes av forskriften i praksis.

Hvem gjelder det?

Finans Norge mener at forskriften omfatter alle finansielle institusjoner. Også her er det rom for tolkninger, for eksempel når det gjelder forsikring av transporter eller prosjekt som er underlagt forbud i henhold til forskriftens kapittel 4(sektortiltak rettet mot forsvarsrelaterte varer, flerbruksvarer og flerbruksteknologi og visse teknologier til bruk i oljeindustrien).

Arbeidsgruppe

Finans Norge har i dag etablert en arbeidsgruppe som skal kartlegge hvilke utfordringer medlemmene opplever i implementeringen av sanksjonene. Kartleggingen vil skje gjennom henvendelse til selskapenes representanter i bransjestyrene for bank og kapitalmarked, risiko og skade, liv og pensjon og betalingsformidling og infrastruktur. Det videre arbeidet vil skje i samarbeid med Hvitvaskingsutvalget. Finans Norge mottar gjerne også tilbakemeldinger fra medlemmer som ikke er representert i bransjestyrene.

Samarbeider med UD

Arbeidsgruppen har innledet samtaler med Utenriksdepartementet for å etablere et samarbeid om klargjøring av definisjoner.

Alle må vurdere sin rolle

Finans Norge vil understreke at alle institusjoner må gjøre sin egen vurdering av effekter i egen virksomhet. Fagsjef Else-Cathrine Lund i Finans Norge er kontaktperson i denne saken.

Kartleggingen som nå gjennomføres vil utgjøre grunnlaget for de videre tiltak Finans Norge kommer til å gjennomføre i denne saken.