FATCA-regler har trådt i kraft

Gå til hovedinnhold
Publisert:

FATCA-regler har trådt i kraft

Ny rapportering for banker, verdipapirforetak, verdipapirfond og livsforsikringsselskaper om finansielle aktiva tilhørende amerikanske kunder er nå trådt i kraft. Reglene innfører krav til identifikasjon av slike kontoer, som skal rapporteres til Skattedirektoratet. For alle nye kunder skal det heretter innhentes en egenerklæring fra kunden om skatteplikt til USA.

Norge inngikk i 2013 en avtale med USA, ofte omtalt som FATCA. Avtalen medfører at finansielle kontoer som tilhører ”amerikanske personer” skal rapporteres til amerikanske skattemyndigheter (IRS) via norske skattemyndigheter.

Amerikanske personer omfatter amerikanske statsborgere og personer som anses skattemessig bosatt i USA etter den amerikanske skattelovgivningen. Etter virkeområdet vil blant annet banker, livsforsikringsselskaper, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond omfattes av regelverket.

Finansielle kontoer omfatter blant annet innskuddskontoer, verdipapirer og livsforsikringskontrakter med gjenkjøpsverdi. Kredittkontoer (lån) regnes ikke som finansiell konto i FATCA-sammenheng. Ifølge Skattedirektoratet vil imidlertid kredittforetak og finansieringsselskaper som tillater at kunden betaler inn et beløp som overstiger det utestående - uten at det overskytende innskudd umiddelbart tilbakeføres til kunden - anses å ta imot innskudd.

Gjennomføring av avtalen i Norge

Tidligere i sommer fastsatte Finansdepartementet en endringsforskrift som gir nærmere regler om gjennomføring av FATCA-avtalen.

De norske reglene som gjennomfører FATCA-avtalen finnes i ligningsloven kapittel 5 og i samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt. Forskriften gir detaljerte bestemmelser om blant annet plikter knyttet til identifisering og rapportering av ”amerikanske personer”. Med unntak av opplysningspliktsbestemmelsene, er FATCA-avtalen gjennomført i samleforskriften § 5-12 B, som trådte i kraft fra 1. juli 2014.

FATCA-reglene innebærer at norske finansielle institusjoner skal:

  • identifisere og gi opplysninger om finansielle kontoer med amerikansk kontohaver
  • registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter for å få tildelt et globalt identifikasjonsnummer (GIIN) og bli oppført på liste over deltakende finansielle institusjoner
  • formidle opplysninger til forutgående finansielle institusjon i betalingskjeden når de opptrer som mellomledd ved en utbetaling som er kildeskattepliktig i USA
  • gi opplysninger for inntektsårene 2015 og 2016 om betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner.

Identifikasjon av amerikanske kontoer

Reglene for identifisering av finansielle kontoer med amerikanske kontohavere, er ulike for finansielle kontoer opprettet før 1. juli 2014, og nye kontoer som opprettes fra denne dato. Ved opprettelse av nye kontoer skal det innhentes en egenerklæring fra kontohaver, som viser om kontohaver er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA etter amerikansk intern rett. Institusjonen må vurdere om opplysningene gitt i egenerklæringen er rimelige ut fra andre opplysninger som innhentes ved kontoopprettelsen. 

For kontoer opprettet før 1. juli 2014, kan institusjonen enten innhente slik egenerklæring fra kontohaver, eller gjøre definerte søk etter amerikanske indisier (elektronisk og eventuelt i papirarkiv). Hva som skal regnes som amerikanske indiser fremgår av samleforskriften. Blir det oppdaget slike indisier i søket, skal kontoen og de amerikanske kontohaverne merkes med amerikansk landkode og opplysningene gis til norske skattemyndigheter, med mindre kontohaver godtgjør å ikke være en amerikansk person.

For kontohavere som er juridiske personer vil kravet gjelde tilsvarende for selskaper hvor amerikanske eiere har mer enn 25 prosent eierandel. Undersøkelsen vil her følge kravet til reelle rettighetshavere etter hvitvaskingsregelverket.

Institusjonen kan velge å ikke innhente egenerklæring ved åpning av innskuddskontoer og forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi inntil verdien overstiger USD 50 000 ved utgangen av et kalenderår. Egenerklæring skal innhentes og eventuelle amerikanske kontohavere skal være identifisert innen oktober 2014. 

Overgangsregler

Amerikanske skattemyndigheter har i en meddelelse 2. mai 2014 ("notice 2014-33") varslet at 2014 og 2015 vil bli ansett som en innføringsperiode når det gjelder håndhevelse og oppfølging av FATCA. Norske skattemyndigheter vil la disse lettelsene gjelde også for norske finansielle institusjoner.

Lettelsene innebærer at det gis overgangsregler for identifisering av finansielle konti som åpnes av en juridisk person mv. i perioden 1. juli 2014 til 31. desember 2014. Fristen for identifisering utsettes til 30. juni 2016.  Det gis ikke tilsvarende lettelser for finansielle kontoer som åpnes av fysiske personer.

Unntak for små finansinstitusjoner

I FATCA-regelverket som nå har trådt i kraft er det gitt et unntak for små finansinstitusjoner med lokal kundebase (minimum 98 prosent kunder - basert på innskuddenes verdi - bosatt i Norge eller EU). Bankene kan fortsatt ha kontoavtaler med amerikanske personer, men disse må apporteres etter FATCA-reglene.

Registreringsplikt hos IRS

Norske institusjoner som omfattes av reglene skal registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter (IRS) i god tid før 1. januar 2015 for å bli tildelt et globalt identifikasjonsnummer (GIIN) og bli oppført på listen over deltakende finansielle institusjoner.

Registreringen skal skje etter retningslinjer fra amerikanske skattemyndigheter på www.irs.gov/fatca.

Snart rapportering til andre land enn USA

Internasjonalt er det et tiltakende fokus på skatteflukt og det arbeides derfor innen både OECD, EU og G20 med en internasjonal avtale om automatisk utveksling av skatteinformasjon. Mens FATCA kun gjelder amerikanere, vil den nye avtalen dekke en rekke land. Norge skal etter planen i løpet av høsten 2014, sammen med 43 andre land, signere en avtale om informasjonsutveksling. Kravene som i dag gjelder identifisering og rapportering av amerikanere vil derfor om noen år også gjelde skattepliktige borgere i flere titalls land.

Nærmere veiledning fra Skattedirektoratet

Skattedirektoratet har varslet at de arbeider med en veiledning til FATCA-reglene, som vil publiseres tidlig høsten 2014. Veiledningen vil legges ut på skatteetatens FATCA-sider, hvor direktoratet allerede har lagt ut en del informasjon.