Endrede bonusregler

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endrede bonusregler

I kapitalkravsdirektivet CRD IV er det innført nye bonusregler for finanssektoren. For å gjennomføre direktivkravene har Finansdepartementet i dag fastsatt disse endringene i forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

  • I banker og visse typer verdipapirforetak innføres det en bonusgrense på 100 prosent av fastlønn for ledende ansatte, ansatte i kontrollfunksjoner og vesentlige risikotakere. Generalforsamlingen eller tilsvarende organ kan beslutte å øke bonusgrensen til 200 prosent etter nærmere prosedyrer.
  • Mulighet for foretaket til å benytte en neddiskonteringsfaktor ved beregning av inntil 25 prosent av den variable godtgjørelsen, når denne utbetales i langsiktige instrumenter.

Gjeldende bonusgrense på 50 prosent av fastlønn for daglig leder og ledergruppen i banker videreføres. Endringene gjelder for bonusordninger som inngås, forlenges eller fornyes 1. januar 2015 eller senere.

Finans Norge er opptatt av mest mulig like konkurransevilkår i Norden og EU, og er derfor tilfreds med at den norske forskriften i all hovedsak legger seg på bonusgrensene som er satt i CRD IV.