10 råd om fripoliser

Gå til hovedinnhold
Publisert:

10 råd om fripoliser

Pressemelding: Fra 1. september kan eierne av 800.000 fripoliser i Norge velge om de vil si fra seg den garanterte avkastningen, mot en potensielt høyere pensjon gjennom å velge investeringsprofil selv for sine pensjonsmidler. Fripoliser med investeringsvalg åpner for nye muligheter, men passer ikke nødvendigvis for alle. 

Finans Norge har utarbeidet 10 råd for deg som vurderer å gjøre om fripolisene sine:

 1. Husk at fripoliser er en av flere byggesteiner i din totale pensjonskapital. For noen er denne byggesteinen stor, for andre liten.
 2. Derfor er det viktig å starte med å skaffe seg oversikt; både over hvilke fripoliser du har, og hvilken pensjonssparing du ellers har via folketrygden og dagens arbeidsgiver.
 3. Gode informasjonskilder i så måte er www.norskpensjon.no og/eller www.nav.no. Her kan du både få oversikt over fripoliser og pensjonsopptjening i folketrygden og hos dagens arbeidsgiver. Du kan også få en indikasjon på pensjonsutbetaling gitt ulik pensjoneringsalder. 
 4. I tillegg til disse pensjonsrettighetene, kommer det du måtte ha av privat pensjonssparing. Det kan være bankinnskudd, individuelle pensjonsprodukter, fondsplasseringer og boligverdier som du eventuelt kan/har tenkt å realisere eller belåne for å spe på pensjonen. 
 5. Når du har skaffet deg en totaloversikt, er du klar til å vurdere hva du bør gjøre med dine fripoliser. 
 6. Ta deg god tid og søk råd til å finne ut av hva som lønner seg best for deg. Husk at det ikke finnes et generelt godt og riktig råd som passer for alle. Du må finne ut hva som er best for deg, gitt dine øvrige pensjonsrettigheter, planer/ønsker og risikotoleranse. 
 7. Det betyr at for noen vil være fornuftig å konvertere fripolisen fra garantert rente til eget investeringsvalg, mens det for andre er bedre å beholde rentegarantien. Ikke heng deg opp i hva naboen gjør, eller generelle ekspertråd. 
 8. Dersom du finner ut at det er ønskelig å konvertere til investeringsvalg, må du sette deg nøye inn i hvilke alternativer du har (risikoprofiler), og hva de ulike alternativene koster. Du må også være forberedt på verdisvingninger; det er jo disse som over tid skal gi deg en høyere avkastning enn den garanterte renten hvis du velger investeringsvalg.
 9. Dersom du velger å konvertere til investeringsvalg, må du være forberedt på å følge med på investeringen frem mot pensjoneringstidspunktet. Dette kan du gjøre i samråd med din rådgiver. Med andre ord; legg en plan basert på dine individuelle forutsetninger, og hold deg til denne planen (med mindre det skulle skje noe uforutsett).
 10. Husk at valgmuligheten mellom garantert rente og investeringsvalg er et gode for deg som kunde. Det gir deg muligheten til å justere pensjonssparingen i forhold til din individuelle situasjon og risikoholdning, og på den måten sikre deg en best mulig totalpensjon. 

Nå slippes fripolisene fri 

Ved å bytte ut den garanterte avkastningen med investeringsvalg kan den enkelte fripoliseinnehaver selv velge hvordan pensjonspengene skal forvaltes. – Denne beslutningen må imidlertid baseres på grundige overveielser og god rådgivning, påpeker Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. 


Fripoliser med investeringsvalg åpner for nye muligheter, men passer ikke nødvendigvis for alle. Høyere investeringsrisiko gir over tid forventningsvis høyere avkastning, men også større verdiendringer i det korte perspektivet. Hva som lønner seg og hva som er best for den enkelte avhenger av flere forhold. Blant annet av fripoliseinnehavernes alder, øvrig pensjonssparing og holdning til å ta risiko. Både finansnæringen og myndighetene har derfor lagt stor vekt på at selskapene må informere kundene sine grundig om fordeler og ulemper ved eventuelt overgang til fripoliser med investeringsvalg. 

– For å sikre forbrukerne tilstrekkelig informasjon og god rådgivning fra selskapene, har vi i næringen utarbeidet et eget sett med standarder som går lenger enn hva myndighetene har pålagt oss. Alle norske livsforsikringsselskaper som administrerer fripoliser ventes å tilslutte seg Finans Norges bransjeavtale. Bransjeavtalen er laget for å sikre at forbrukerne får god og tilstrekkelig informasjon og rådgivning når de vurdere å gå over til fripolise med investeringsvalg. Avtalen stiller bl.a krav til informasjonsarbeidet og rådgivningen, og inneholder også regler for god rådgivning og selgerskikk. Det er helt avgjørende for tilliten til næringen at vi klarer å håndtere denne konverteringen på en god måte, sier Kreutzer.
 
Hvordan fripolisene forvaltes vil påvirke hva fripolisene gir i pensjonsutbetaling, og dermed også få betydning for den enkeltes pensjonistøkonomi. 

– Eventuell overgang til investeringsvalg, og deretter valg av konkrete plasseringsformer er derfor viktige spørsmål som man må sette seg grundig inn i før beslutninger tas, understreker Idar Kreutzer. 

FAKTA:

Fripoliser med investeringsvalg 

 • Fripoliser med investeringsvalg ble innført ved endringer i foretakspensjonsloven i 2012 og trer i kraft fra 01.09.2014. 
 • Fripoliseinnehaverne gis muligheten til å påvirke forvaltningen, å oppnå en bedre regulering og kjøpekraftssikring av sin pensjon. 
 • Det er mulig å gjøre om eksisterende fripoliser med garanti til fripoliser med investeringsvalg, om fripoliseinnehaverne samtykker til det. 
 • Ved å omgjøre eksisterende fripoliser til investeringsvalg, må imidlertid fripoliseinnehaverne si fra seg rentegarantien. Det er imidlertid fortsatt mulig avtale en garanti mot tap i pensjonsbeholdningen (såkalt nullgaranti) ved fripoliser med investeringsvalg. 
 • Det er kun alderspensjonskapital i eksisterende fripoliser med garanti, som kan konverteres til fripoliser med investeringsvalg. Risikodekninger som uføre- og etterlattepensjon forblir uendret.
 • Konvertering til investeringsvalg innebærer at fripoliseinnehaverne overtar risiko for forvaltningen av pensjonsmidlene samt påtar seg kostnadsansvar for administrasjon og forvaltning. 
 • Hva du får utbetalt i pensjon med fripoliser med investeringsvalg vil avhenge av utviklingen underveis og verdien av pensjonsmidlene den dagen pensjonsutbetalingen starter.

Fripoliser med garanti 

 • Fripolise er din opptjente pensjonskapital fra en kollektiv ytelsesbasert pensjonsavtale. Fripoliser har en garantert rente. Fripoliseinnehaver er sikret en garantert ytelse, som regel livsvarig (men kan være opphørende). 
 • Fripolisen sikrer en nominell ytelse, men innebærer ikke noen garanti for at ytelsen sikrer sin kjøpekraftsverdi (dvs. gir ingen inflasjonssikring).
 • Fripolisen tilføres en avkastning tilsvarende garantert rente, og ytelsene skrives opp dersom forvaltningen av midlene knyttet til fripolisen gir overskudd utover garantert rente. 
 • Forventning om fremtidig overskudd utover garantert rente ventes å bli beskjedent av flere aktører, også myndighetene, vil i så fall innebære at forventet avkastning på fripoliser med garanti vil bli liggende nær ned mot garantirenten. 
 • Det er ikke alle fripoliser som p.t. kan konverteres/flyttes. Det må være nok penger stående i fripolisen til å sikre de fremtidige utbetalingene fra fripolisen for at den kan flyttes/konverteres.
 • En fripolise består av en del som er satt av til alderspensjon, men kan også ha dekninger til etterlatte, uførepensjon og lignende. Det er bare den delen som er til alderspensjon som kan flyttes over til fripolise med investeringsvalg.