Videre nedgang i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt videre fra 5,6 i april til 5,5 prosent i mai, ifølge statistikk fra SSB. Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene falt med 0,3 prosentpoeng, mens husholdningenes gjeldsvekst var uendret. Samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 4 469 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Tolvmånedersveksten i kreditt til ikke-finansielle foretak falt 3,2 prosent i april til 2,9 prosent i mai. De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 456 milliarder kroner ved utgangen av april.

Uendret gjeldsvekst til husholdninger

Kredittveksten til husholdningene på tolvmåneders basis var i mai på 6,8 prosent, uendret fra måneden før. Husholdningenes bruttogjeld var 2 618 milliarder kroner ved utgangen av mai.

Utlånsvekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 577 milliarder kroner i mai. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak var uendret på 3,7 prosent. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet er det fremdeles høy, men avtakende vekst. Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var på 13,8 prosent frem til utgangen av mai, en reduksjon fra veksten i april på 16,5 år prosent.