Renteoppgangen skyves ut i tid

Norges Bank besluttet på dagens rentemøte å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Samtidig ble første renteøkning skjøvet ut i tid som følge av nedjusterte renteforventninger internasjonalt og lavere vekstutsikter for norsk økonomi. Det åpnes også for rentekutt dersom utsiktene for norsk økonomi svekkes ytterligere.

I Pengepolitisk rapport for juni, som ble lagt frem på dagens pressekonferanse, ble rentebanen nedjustert med om lag 50 basispunkter på det meste. Det som trekker rentebanen ned er i hovedsak lavere anslag for petroleumsinvesteringer og den siste tids fall i utenlandske renteforventninger, særlig i euroområdet og Sverige.

Styringsrenten anslås å ligge om lag på dagens nivå ut 2015 for så å øke gradvis. Skulle aktiviteten i økonomien reduseres ytterligere åpnes det imidlertid for å kutte renten fra dagens 1,5 prosent.

Norsk økonomi vil påvirkes av fall i investeringer

Norsk økonomi har utviklet seg om lag som anslått siden fremleggelsen av siste pengepolitisk rapport i mars. Kapasitetsutnyttingen har ifølge banken trolig avtatt, men anslås fortsatt å være nær et normalt nivå.

For husholdningene er bildet noe bedre med positive tillitsindikatorer og økende forbruk. På den andre siden er veksten og vekstutsiktene for foretaks- og petroleumsinvesteringer lavere enn tidligere antatt. Norges Bank peker på at det er stor usikkerhet forbundet med anslaget på petroleumsinvesteringene, men det er liten tvil om at en nedgang vil ha stor påvirkning på norsk økonomi.

Bankene har i det siste satt ned sine utlåns- og innskuddsrenter til publikum. Dette gir isolert sett en noe lavere gjennomsnittlig utlånsrente fremover og bidrar isolert sett til å trekke rentebanen noe opp. Boligprisene har tatt seg noe opp de siste månedene, etter å ha falt noe i fjor høst.

Inflasjonen har vært noe høyere enn hva Norges Bank ventet. Underliggende inflasjon anslås å ligge mellom 2 og 2,5 prosent de neste årene. Resultatet av lønnsoppgjøret er som forventet med en lønnsvekst på 3,5 prosent i inneværende år.

Renteøkning internasjonalt forskyves

Det er fortsatt moderat vekst hos våre handelspartnere. Fremvoksende økonomier opplever noe svakere vekst, mens det er tegn til gradvis bedring i industriland.

Til tross for tiltakende vekst i industriland, ventes det nå noe lavere inflasjon enn tidligere antatt og i flere land er første renteøkning skjøvet ytterligere ut i tid. Den europeiske sentralbanken valgte tidligere i måneden å kutte renter samtidig som andre pengepolitiske tiltak ble varslet. Hos vår viktigste handelspartner Sverige er det også forventninger om ytterligere rentekutt. Endringer i forventningene om pengepolitikken internasjonalt påvirker den norske kronen og på denne måten også utsiktene for den økonomiske aktiviteten samt inflasjonen her hjemme.

Trolig uendret motsyklisk buffer

Norges Bank har i dag trolig gitt råd til Finansdepartementet om at kravet om motsyklisk buffer, i desember i fjor fastsatt til 1 prosent fra 30. juni 2015, bør holdes uendret.

Norges Bank fremhever at finansielle ubalanser, som kan utløse eller forsterke et tilbakeslag i økonomien, har bygd seg opp, men at ubalansene ikke bygger seg videre opp. Dersom boligprisene på ny vil øke mer enn husholdningenes inntekter, og gjeldsveksten tar seg opp, vil systemrisikoen kunne øke, ifølge Norges Bank.