Lite investeringsvalg med fripoliser

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lite investeringsvalg med fripoliser

Fra 1. september vil det bli mulig for eiere av fripoliser å konvertere disse til fripoliser med investeringsvalg.
– Så lenge Finansdepartementet krever full oppreservering før konvertering, vil det i praksis si at dette ikke vil få noen virkning før om syv år, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i en kommentar. Han er skuffet over at man ikke har lagt bedre til rette for at fripoliseeiere kan få en bedre avkastning på sine pensjonsmidler.
Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrifter om fripoliser med investeringsvalg, og ikrafttreden av regelverket fra 1. september 2014.
Fripolisene har i dag årlig rentegaranti, noe som gjør at en veldig lav andel av pensjonsmidlene investeres i aksjer. Dette gir fripoliseeierne en svært lav avkastning på pensjonsmidlene sine.
– Derfor har det vært viktig for både selskapene og fripoliseeierne å få på plass ordningen med at man kan konvertere fripolisene til fripoliser med investeringsvalg. Da vil investeringshorisonten bli lengre, aksjeandelen større, og avkastningen potensielt bli bedre. Særlig for de med lang tid igjen til pensjonsalder, vil dette være en fornuftig plassering av pensjonsmidlene, sier Kreutzer.
Finansdepartementet fastholder imidlertid at fripolisen skal være fullt ut oppreservert på konverteringstidspunktet, noe selskapene har fått syv år på seg til å gjennomføre.
– Dette innebærer i praksis at det vil bli få konverteringer før syvårsperioden nærmer seg slutten. Disse reglene vil derfor få svært beskjeden effekt. Det er synd for de mange fripoliseeierne som da går glipp av en potensielt bedre avkastning, sier Kreutzer.
Bedre fordeling av utbetalingene
Med det opprinnelige regelverket, ville pensjonsutbetalingene for en del pensjonsprodukter stige sterkt over tid, slik at utbetalingene ble høyere jo eldre pensjonisten ble. Det er en utbetalingsprofil som er lite formålstjenlig for pensjonistene, og for når de trenger pensjonsutbetalingene mest. Finansdepartementet åpner derfor for at pensjonsleverandørene kan bruke en såkalt teknisk rente for å jevne ut pensjonsutbetalingene.
– Vi har vært pådrivere for å få på plass en slik teknisk rente, og er følgelig positive til dette, sier Kreutzer.
Strenge informasjonskrav
Departementet legger opp til strenge krav til informasjon og rådgivning til kunder som vurderer å gå over til investeringsvalg. Blant annet må pensjonsleverandøren kartlegge kundens behov og ønske om risiko, opplyse om eventuelle forhold som tilsier at overgang til investeringsvalg ikke vil være i kundens interesse, og gi råd om sammensetningen av investeringsporteføljen.
– Vi har allerede laget en bransjenorm for hvorledes selskapene skal håndtere informasjons- og rådgivningsdelen overfor kundene. Vi har lagt svært stor vekt på at det må gis objektiv og grundig informasjon til kundene, før de tar avgjørelse om konvertering til fripolise med investeringsvalg eller ikke, understreker Kreutzer.