Endringer i ferieloven og andre lover

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endringer i ferieloven og andre lover

Retten til å utsette ferie pga. sykdom utvides. Reglene om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere forenkles. Dette er noen av lovendringene som trer i kraft 1. juli 2014. 
  • Utvidelse av retten til å utsette og overføre ferie
  • Forenkling i reglene om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere
  • Reduksjon i fedrekvoten og mødrekvoten
  • Opphevelse av rapporteringsplikt til Arbeidstilsynet ved opprettelse av arbeidsmiljøutvalg
  • Endringer i reglene om ansatterepresentasjon i konsern

Utvidelse av retten til å utsette og overføre ferie

Hvis arbeidstaker blir syk (helt arbeidsufør) i ferien, kan han eller hun fra 1. juli kreve feriedagene utsatt allerede fra første virkedag - og ikke sjette, slik det var tidligere. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidstaker kommer tilbake på jobb. 

Samtidig oppheves dagens mulighet til å velge økonomisk kompensasjon fremfor å avvikle den lovbestemte ferien på et senere tidspunkt i forbindelse med sykdom eller foreldrepermisjon. Endringen innebærer at all lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret, skal overføres til påfølgende ferieår. Tariffestet ferie (4 dager) som ikke er avviklet i løpet av ferieåret, kan fortsatt utbetales hvis arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om det. 

Lovendringene er nødvendige tilpasninger til EUs arbeidstidsdirektiv. 

Les mer om endringene i ferieloven

Forenkling i reglene om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

De viktigste endringene er:

  • Dialogmøtet skal først og fremst være forbeholdt situasjoner for 100% sykmeldte. For delvis sykmeldte skal dialogmøte bare avholdes hvis arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder mener det er behov for det.
  • Dialogmøtet skal først og fremst være en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker. Sykmelder skal bare delta på møtet dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker, eller arbeidstakeren alene, ønsker det. NAV, bedriftshelsetjenesten og andre relevante aktører kan innkalles til dialogmøtet når arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det.
  • Arbeidsgivers rapporteringsplikt til NAV etter ni ukers sykefravær oppheves.
  • Sanksjonsregimet overfor arbeidsgivere og sykmeldere oppheves.  

Formålet med lovendringene er å gjøre sykefraværsarbeidet enklere for virksomhetene og å målrette innsatsen mot sykmeldte som har et særlig behov for tett oppfølging. Endringene er et resultat av den nye IA-avtalen fra mars i år. Endringene gjelder fra 1. juli 2014 og betyr at rettstilstanden i stor grad bringes tilbake til slik den var før lovendringene i 2011.

Les mer om de nye sykeoppfølgingsreglene

Les mer om den nye IA-avtalen

Reduksjon i fedrekvoten og mødrekvoten

Fedrekvoten og mødrekvoten reduseres fra 14 til 10 uker, med tilsvarende utvidelse av fellesdelen. Den samlede stønadsperioden forblir uendret, dvs. 49/59 uker ved fødsel og 46/56 uker ved adopsjon. Endringene gjelder for fødsler eller omsorgsovertakelser som skjer 1. juli 2014 eller senere.

Les mer om reduksjonen i mødre- og fedrekvoten

Opphevelse av rapporteringsplikt til Arbeidstilsynet ved opprettelse av arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsgivers plikt til å gi melding til det lokale arbeidstilsynet når det er opprettet arbeidsmiljøutvalg, ble opphevet med virkning fra 20. juni 2014.

Les mer om opphevelsen av rapporteringsplikten

Endringer i reglene om ansatterepresentasjon konsern

I konsernforhold er det adgang til å innføre ordninger om at ansatte i datterselskapene kan være valgbare og ha stemmerett ved valg til styret i morselskapet. Fra 1. juli 2014 fjernes kravet om at slike konsernordninger må godkjennes av Bedriftsdemokratinemnda, dersom partene har inngått avtale om konsernordning.

Les mer om endringene i representasjonsreglene