Økt nordisk harmonisering av kapitalkrav

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Økt nordisk harmonisering av kapitalkrav

Den svenske Finansinspektionen har i dag offentliggjort at svenske banker som yter boliglån i Norge, skal holde ekstra kapital, som følge av norske myndigheters innstramming av boliglånsvekter. Dette er viktig skritt i retning av nordisk harmonisering av kapitalkravene.

4. april i år meddelte Finansdepartementet at det var oppnådd enighet blant nordiske finansministere om at bankvirksomhet i større grad skal være underlagt soliditetskravene som gjelder i de land hvor virksomheten drives. Finansminister Siv Jensen uttalte at det er viktig med gjensidig anerkjennelse av risikovektene for boliglån og motsyklisk kapitalbuffer i Norge.

Lik kapitalbinding

Inspektionen opprettholder sitt syn om at kravet etter EU-reguleringen (CRD IV) må gjennomføres som et Pilar 2-krav. Det betyr at kapitalbindingen på et boliglån ytt av en svensk filial i Norge blir den samme for en norsk bank, mens risikovekten allikevel fortsatt vil være ulik.

Mens norsk tilsynspraksis svekker norskbaserte bankers rapporterte kapitaldekning, bidrar den svenske tilnærmingen isolert til høyere rapportert kapitaldekning for svenske banker. Den svenske løsningen er derfor ikke fullt ut sammenlignbar med den norske, ettersom økt rapportert kapitaldekning styrker bankenes konkurranseevne i markeder der de henter finansiering, mens redusert kapitaldekning bidrar til det motsatte.

Skritt i riktig retning

Finansinspektionens beslutning er likevel et viktig og positivt skritt i retning av nordisk harmonisering av kapitalkravene.