Kjønnsnøytrale forsikringspremier og ytelser

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kjønnsnøytrale forsikringspremier og ytelser

Finansdepartementet har foreslått regler om kjønnsnøytrale premier og ytelser i private, frivillige forsikringer utenfor arbeidsforhold. Forslaget er en direkte konsekvens av rettsutviklingen i EU. De nye reglene skal gjelde for nye forsikringsavtaler etter 1. januar 2015. 
Etter forslaget kan forsikringspremier og ytelser i individuell, frivillig livsforsikring ikke lenger differensieres på kjønn. Kravet om kjønnsnøytralitet vil gi betydelige endringer i dagens premier for en del forsikringer, noe som både vil være positivt og negativt for forsikringstakerne. 

Kvinner lever lengre enn menn

Det er godt statistisk dokumentert at kvinner lever lengre enn menn, noe som innebærer at dødsrisikoforsikringer (for eksempel gjeldsforsikring) i dag er dyrere for menn enn kvinner. Med krav om kjønnsnøytrale premier og ytelser vil slike forsikringsprodukter bli dyrere for kvinner enn de er i dag. 

Uføreforsikring dyrere for menn

Sannsynligheten for å bli ufør er større for kvinner enn for menn, og uføreforsikringer er i dag derfor dyrere for kvinner enn for menn. Når forsikringspremier etter forslaget skal fastsettes uavhengig av forsikringstakerens kjønn, vil denne type produkter bli dyrere for menn. 

Samlet vil antakelig premienivået øke noe for alle grunnet usikkerhet i den fremtidige sammensetningen av porteføljen når det gjelder andel menn og kvinner som tegner uføreforsikring.

Selv om krav om kjønnsnøytrale premier og ytelser vil føre til prisendringer, er Finans Norge usikre på om dette vil få betydelige effekter for etterspørselen etter slike forsikringsprodukter. Andre forhold vil også påvirke etterspørselen, så som behov for forsikringer, skatteregler mv.

Reglene gjelder ikke forsikringer i bedriftsmarkedet

De nye reglene får ikke virkning for forsikringer i bedriftsmarkedet, og heller ikke for avtaler som utgår fra bedriftsmarkedet, for eksempel fripoliser. Avtaler som flyttes etter 1.januar 2015 vil regnes som nye avtaler, som omfattes av kravet om kjønnsnøytralitet. Dette gjelder likevel ikke spare- og pensjonsavtaler med garanterte ytelser og overskuddsdeling.