Ingen endring i styringsrenten

Norges Bank besluttet på dagens rentemøte å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent på bakgrunn av at utviklingen siden forrige rentemøte har vært om lag som ventet. Styringsrenten anslås fortsatt å forbli på dagens nivå frem mot sommeren 2015 for så å øke gradvis.

Utviklingen i norsk og internasjonal økonomi har vært om lag som ventet av Norges Bank siden forrige rentemøte. På den ene siden har boligprisene økt noe mer enn anslått og bankene har satt ned sine utlånsrenter. På den andre siden har forventninger rundt styringsrenten ute falt. Norges Bank publiserer ikke pengepolitisk rapport og oppdaterer ikke sin rentebane i forbindelse med dagens rentemøte.

Veksten i norsk økonomi fortsatt moderat

Veksten i norsk økonomi er moderat, men utvikler seg som ventet av Norges Bank. Arbeidsledigheten holder seg relativt stabil og kronen har styrket seg noe. En oppdatering fra Norges Banks regionale nettverk viser at produksjonsveksten har vært noe svake enn først ventet, men at fremtidsutsiktene fortsatt er relativt gode. At den underliggende inflasjonen målt ved KPI-JAE (Konsumprisveksten justert for avgiftsendringer og uten energivarer) ligger over inflasjonsmålet skyldes midlertidige forhold og Norges Bank anslår fortsatt at underliggende inflasjon er mellom 2 og 2,5 prosent.

Bankene har satt ned rentene både på utlån og innskudd, noe som kan gi en lavere gjennomsnittlig utlånsrente i tiden fremover enn det Norges Bank anslo i forrige pengepolitiske rapport. Norges Banks sin utlånsundersøkelse viser også en litt høyere etterspørsel etter lån fra husholdningene. Boligprisene hadde en svak utvikling i 2013, men har tatt seg opp igjen de siste månedene. Denne positive utviklingen i boligmarkedet er også noe sterkere enn det Norges Bank tidligere har lagt til grunn. Varekonsumet har vært noe høyere enn ventet selv om det er usikkert hvordan påskens plassering i år har påvirket tallene. Resultatene av årets lønnsoppgjør har vært i tråd med Norges Banks forventninger om årslønnsvekst.

Gradvis bedring i vekst for industriland

Den økonomiske veksten hos våre handelspartnere er fortsatt beskjeden. Bedringen skjer gradvis i de fleste industriland, mens veksten har avtatt i fremvoksende økonomier. Den uavklarte situasjonen i Ukraina gir grunnlag for bekymring, men effekten er foreløpig begrenset. Lavere renteforventninger i Sverige og i euroområdet har bidratt til en liten reduksjon i markedets forventninger til styringsrentene ute.