Ingen endring i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) forble uendret i mars med en vekst på 5,8 prosent, ifølge statistikk fra SSB. Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene avtok noe i perioden, mens husholdningenes vekst økte for første gang siden august i fjor. Samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 4 422 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Redusert kredittvekst for ikke-finansielle foretak

Tolvmånedersveksten i kreditt til ikke-finansielle foretak var 3,5 prosent i mars, ned fra 3,8 prosent måneden før. Selv om forrige måned viste en økt gjeldsvekst for første gang på lenge er trenden for foretakene nedadgående. De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 453 milliarder kroner ved utgangen av februar.

Husholdningenes gjeldsvekst øker igjen

På tolvmåneders basis var kredittveksten til husholdningene 6,9 prosent i mars, opp fra 6,7 prosent i februar. Husholdningenes bruttogjeld var 2 587 milliarder kroner ved utgangen av mars, mot tilsvarende tall på 2 573 milliarder kroner måneden før.

Husholdningenes kredittvekst har blitt lavere siden i høst som følge av et mer usikkert boligmarked og svakere utsikter for norsk økonomi generelt. At særlig boligmarkedet har vist positive tendenser igjen har trolig bidratt til å trekke opp gjeldsveksten til husholdningene i denne omgang.

Utlånsvekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Samlet utgjorde publikums gjeld fra banker og kredittforetak 3 545 milliarder kroner i mars, en økning på 10 milliarder kroner fra forrige måned. Utlån fra banker og kredittforetak tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

Obligasjonsmarkedet har fortsatt høy vekst selv om tallene fra mars viste en moderat nedgang. Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var på 20,3 prosent frem til utgangen av mars, en liten reduksjon fra veksten i februar på 20,9 prosent. For sertifikatgjelden var veksten -5,4 prosent i mars, opp fra -5,9 prosent måneden før.