DNB, Nordea og Kommunalbanken systemviktige

Gå til hovedinnhold
Publisert:

DNB, Nordea og Kommunalbanken systemviktige

Finansdepartementet vedtok i går regler for såkalte systemviktige finansinstitusjoner, og besluttet at tre norske banker skal pålegges særskilte kapitalkrav som følge av deres størrelse og betydning. – Finans Norge er tilfreds med at Finansdepartementet har avklart hvilke banker som defineres som systemviktige, sier Erik Johansen, leder for enheten samfunnsøkonomi og kapitalmarked i Finans Norge.

Forskriften om systemviktige finansinstitusjoner og hvem dette skal være, er en oppfølging av nye kapitalkrav som ble vedtatt av Stortinget i fjor. Forskriften fastsetter at departementet som hovedregel skal utpeke finansinstitusjoner som har en forvaltningskapital som utgjør minst 10 prosent av Fastlands-Norges BNP, eller en andel av utlån til publikum på minst 5 prosent, som systemviktige.

Harmonerer med EU-reglene

– De banker som nå blir definert som systemviktige er de aller største aktørene i det norske finansmarkedet, en tilnærming som harmonerer med EUs regler og Baselkomiteens anbefalinger, sier Erik Johansen.

Løsningen har klare likhetstrekk med løsninger som er valgt i Danmark og Sverige.

– Vi hadde imidlertid foretrukket at departementet også hadde fulgt anbefalingene om differensierte krav, basert på grad av systemviktighet, men dette spørsmålet kan reises på nytt dersom det skulle bli aktuelt å definere flere banker som systemviktige, sier Erik Johansen.

– Vi er tilfreds med at departementet har valgt å vente med å konkludere når det gjelder rask innføring av likviditetskrav for de systemviktige bankene. Vår vurdering er at slike krav må innføres med varsomhet, da vi mangler god nok kunnskap om effektene for samfunnsøkonomien, sier Johansen.  

Kapitalbufferkrav

Systemviktige institusjoner skal oppfylle et særskilt kapitalbufferkrav på 1 prosent fra 1. juli 2015 og 2 prosent fra 1. juli 2016. Fra 1. juli 2016, når de nye kapitalkravene for banker og andre finansinstitusjoner har fått full virkning, skal systemviktige institusjoner oppfylle et samlet minstekrav til ren kjernekapitaldekning på 12 prosent, mens det samlede minstekravet for øvrige institusjoner blir 10 prosent. Det motsykliske kapitalbufferkravet på 1 prosent fra 1. juli 2015 kommer i tillegg for alle institusjoner.

DNB Bank, Nordea Bank Norge og Kommunalbanken er de tre største finansinstitusjonene i Norge, både sammenlignet med Fastlands-Norges BNP og målt etter andeler i utlånsmarkedet.