Bedre profil på pensjonsutbetalinger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bedre profil på pensjonsutbetalinger

Som pensjonist har man ofte større behov for en god pensjon ved starten av pensjonsalderen enn mot slutten. Dette har utbetalingsreglene for ny tjenestepensjon og fripoliser med investeringsvalg så langt ikke kunnet gjenspeile. I enkelte pensjonsprodukter vil sågar pensjonsutbetalingene bli sterkt økende med alder. Finans Norge har ønsket at man skal kunne omregne utbetalingene slik at man får utbetalt større deler av pensjonen tidlig i pensjonsløpet. Finansdepartementet åpner nå gjennom et høringsforslag for en delvis løsning på dette.

Finansdepartementet sendte 24. april på høring Finanstilsynets forslag til forskrifter til ny tjenestepensjonslov med svarfrist 21. mai. Det foreslås blant annet regler for beregning og utbetaling av alderspensjon (utbetalingsprofil) for både ny tjenestepensjon, som trådte i kraft fra 2014, og fripoliser med investeringsvalg som ennå ikke har trådt i kraft.

Finans Norge støtter Finanstilsynets forslag om at dette kan gjøres ved at man benytter en teknisk rente som tar hensyn til fremtidig forventet avkastning ved beregning av alderspensjonsytelser. Rettighetshaverne kan med dette få en jevnere utbetalingsprofil. Den tekniske renten innebærer ikke en garantert avkastning.  

– En slik teknisk beregningsrente vil kunne gi betydelig mer hensiktsmessige utbetalinger enn dagens regler, sier direktør Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

Finans Norge støtter det foreslåtte taket for en slik rente på tre prosent, som tilsvarer det maksimale garantinivå etter tjenestepensjonsloven. Samtidig mener Finans Norge at for fripoliser med investeringsvalg kan taket i stedet være grunnlagsrenten for den aktuelle fripolisen. For alle fripolisene er denne renten i gjennomsnitt ca 3,6 prosent, ifølge tall Finans Norge har innhentet.

– I en rådgivningssituasjon er det viktig at forbrukeren får klar informasjon om at den tekniske renten ikke innebærer en avkastningsgaranti. Finans Norge vil sørge for at det innarbeides tydelige krav om dette i sin bransjeavtale om rådgivning og informasjon ved omdanning til fripoliser med investeringsvalg, understreker Kierulf Prytz.

Ønsker flere fleksible utbetalingsløsninger

Finans Norge mener at de som tar ut pensjon i større grad bør kunne velge utbetalingsløsninger som er best mulig tilpasset sine behov som alderspensjonist. Dette gjelder også andre pensjonsprodukter enn de som er omfattet av forslaget, herunder innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis.

– Det bør blant annet vurderes om det kan innføres såkalte nedtrappende ytelser, som innebærer en høyere ytelse i de første årene av pensjonisttiden i bytte mot en noe lavere ytelse senere. Det vil være godt tilpasset mange pensjonisters forbruksmønster, samtidig som det også er mulig å sikre at pensjonene ikke blir for lave i siste del av pensjonisttilværelsen, sier Kierulf Prytz.

Som Finansdepartementet peker på i utredningsmandatet er det i dag adgang til å ha nedtrappende ytelser både innenfor foretakspensjon og innskuddspensjon. Finans Norge gjør for tiden en helhetlig vurdering av slike løsninger.

Viktig at regler om investeringsvalg for fripoliser trer rask i kraft

– Jeg vil understreke viktigheten av at regler om fripoliser med investeringsvalg kommer på plass så raskt som mulig. Fripolisene kan ikke forvaltes optimalt under eksisterende regelverk for garanterte produkter, og fripoliseinnehavere bør få mulighet til å gå over til investeringsvalg for å unngå at opptjente alderspensjonsrettigheter fortsetter å tape seg mot kjøpekraften, sier Kierulf Prytz. Departementets beslutning om konverteringsverdi i et opptrappingsregime for økt levealder vil også få avgjørende betydning for om et marked kan komme i gang, avslutter hun.