Forsikring i tall 2014

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forsikring i tall 2014

Finans Norge har utarbeidet brosjyren ”Nøkkeltall for norsk forsikring 2014”, hvor norsk forsikring presenteres på et overordnet nivå og settes inn i en europeisk kontekst. Nylig ble også Finans Norges årlige publikasjoner ”Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon” og ”Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring” publisert.

Hensikten med alle de tre publikasjonene er å gjøre et omfattende og til dels komplisert tallmateriale mer tilgjengelig og oversiktlig, samt plassere norsk forsikring inn i en global sammenheng. 

Publikasjonene sammenfatter de mest etterspurte tallene innenfor forsikringsnæringens samlede statistikk over regnskap, marked, premier, erstatninger og ytelser, samt en del tall fra Europa og OECD-området. Det er videre innarbeidet en del definisjoner av forsikringsbegreper og beskrivelser av sentrale utviklingstrekk i forsikring.

Mer detaljert statistikk og oversikt over flere statistikkområder finnes på Finans Norges statistikksider. Der finnes også flere interaktive databaser.