Flere med innskuddspensjon i privat sektor

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Flere med innskuddspensjon i privat sektor

Ved utgangen av 2013 var det nesten 1,4 millioner personer i privat sektor som hadde tjenestepensjon i livsforsikringsselskapene, en økning på 32 000 fra 2012. Drøyt 1,1 millioner har innskuddspensjon, mens 253 000 har ytelsespensjon. I kommunal sektor er det 476 000 med ytelsesordninger. Det viser ny statistikk fra Finans Norge.

Antallet med ytelsespensjon (etter lov om foretakspensjon) viser en nedgang på 26 000 i løpet av 2013.

Omdanning i privat sektor

Statistikken viser at 18 000 personer var omfattet av omdanning fra en ytelsespensjonsordning til en innskuddsordning i løpet av fjoråret. Det er omtrent det samme som året før.

Andelen med de laveste innskuddssatsene har gått ned de siste tre årene. Dette skyldes trolig at det skjer en del omdanning fra ytelsespensjon til innskuddspensjon med høyere satser enn minimum.

Tallmaterialet viser et relativt stabilt antall forsikrede med minimums- og maksimumsnivå for innskuddspensjon, mens antallet med innskudd i mellomsjiktet øker.

Under halvparten med uføredekning i privat sektor

43 prosent av de forsikrede med innskuddspensjon har tilknyttet en uføredekning, og 97 prosent av disse er uten fripoliseopptjening.

Ved utgangen av 2013 var den samlede fripolisebestanden 802 000. Antallet pensjonskapitalbevis var 951 000 og passerte i løpet av 2013 antallet fripoliser.

Kollektiv pensjon i kommunal sektor

Antall forsikrede er ved utgangen av 2013 476 000. Det er en økning på 11 prosent fra året før.  

Samlet antall forsikrede i ytelsesordninger med alderspensjonsrettigheter i kommunal og privat sektor er 689.000. I tillegg kommer ytelsesordninger i Statens pensjonskasse og øvrige pensjonskasser.

Individuell kapitalforsikring

Antall forsikringer i 2013 er 976.000. Det er en økning med 16 000. 

Ny presentasjonsmetode

Statistikken presenteres denne gangen på en helt ny måte i forhold til tidligere der du som bruker får flere valgmuligheter. For eksempel kan du velge flere årganger og om du vil ha detaljert statistikk eller bare hovedtallene. Når du har gjort de valgene du ønsker, får du statistikken presentert i excel som tidligere.

Tidligere ble det også utgitt egen statistikk for omdanning og for innskuddsgrenser. Dette er tall som nå er integrert i denne statistikken, og den gamle statistikken vil derfor bli tatt ut.