Uendret styringsrente og minimal endring av rentebanen

På dagens rentemøte ble det klart at Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Utviklingen siden forrige rentemøte har vært om lag som ventet, og det er kun små endringer i rentebanen. Norges Bank anslår at styringsrenten vil forbli uendret frem mot sommeren 2015 for så å øke gradvis.

Siden forrige rentemøte i desember i fjor, har utviklingen i norsk og internasjonal økonomi vært om lag som Norges Banks forventet. Den forsiktige oppgangen internasjonalt fortsetter, mens veksten i Norge anslås å bli noe svakere enn tidligere ventet. På den annen side er inflasjonsforventingene noe høyere enn tidligere. 

Moderat vekst i norsk økonomi

Veksten i norsk økonomi er fortsatt på et moderat nivå, og Norges Bank har i sin siste pengepolitiske rapport (PPR 1/2014) nedjustert sitt anslag for BNP-veksten i Fastlands-Norge med ¼ prosentpoeng til 1¾ prosent for 2014. Det er særlig nedjusterte anslag for investeringer i petroleumsvirksomheten og i boligmarkedet som bidrar til nedjusteringen.

Veksten i petroleumsinvesteringene vil avta markert fremover, og hovedstyret i Norges Bank skriver i sin vurdering at norsk økonomi vil bli mer avhengig av vekst i andre næringer. Eksportnæringen, som har blitt positivt påvirket av kronesvekkelsen gjennom fjoråret, trekkes frem som en næring der veksten kan ta seg opp når veksten nå tiltar hos våre handelspartnere. Det pekes imidlertid på at det høye kostnadsnivået i Norge vil gjøre det mer utfordrende for norske bedrifter å ta del i denne vekstoppgangen.

Økt vekst i industriland, noe svakere i fremvoksende

Veksten i industriland har vært noe sterkere enn ventet den siste tiden, særlig i euroområdet. Gjeninnhentingen i euroområdet vil imidlertid ta tid, da det er mange forhold som bremser oppgangen, herunder høy arbeidsledighet og fortsatt høy offentlig og privat gjeld.

I USA har veksten tatt seg opp som følge av bedring i privat etterspørsel og i boligmarkedet, men landet sliter med lav yrkesdeltakelse. Også i Sverige og Storbritannia har veksten tiltatt den siste tiden.

Den gode veksten ventes å fortsette i industrilandene fremover, mens det ventes noe lavere vekst i fremvoksende økonomier. Flere av disse landene er preget av kapitalutgang og svekkelse av valutakursen. I tillegg vil strammere kredittpraksis og innstramminger i den økonomiske politikken bidra til å dempe veksten i disse landene. 

Samlet sett er de internasjonale vekstutsiktene som tidligere anslått. Styringsrentene er nær null i mange land, og renteforventningene i markedet har blitt noe nedjustert de siste månedene.

Stabil arbeidsledighet

Sysselsettingsveksten holdt seg oppe i 2013, mens arbeidsledigheten økte noe. Den siste tiden har arbeidsleidgheten vært stabil, og det ventes kun en liten oppgang de neste årene. Arbeidsledigheten er nær gjennomsnittet for de siste 15 årene.

Forsiktige forbrukere

Veksten i privat konsum har vært moderat det siste året, og husholdningenes sparerate har økt videre fra allerede høye nivåer. Ifølge Norges Bank har høy gjeldsbelastning i husholdningene, usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen, strammere kredittpraksis i bankene, demografiske endringer og pensjonsreformen bidratt til økt sparing i husholdningene.

Norges Bank anslår at veksten i privat konsum holder seg på et moderat nivå fremover og at spareraten vil øke videre den nærmeste tiden.

Veksten i kreditt til husholdningene har avtatt litt de siste månedene, men stiger fortsatt rasker enn inntektene. Boligprisene falt noe gjennom høsten i fjor, men har de siste månedene vært om lag uendret.