Positive til nye uføreordninger i privat sektor

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Positive til nye uføreordninger i privat sektor

Det er positivt at regjeringen har foreslått at ny uførepensjon i privat sektor skal kunne utformes som et rent risikoprodukt uten krav om forutgående tjenestetid. Det mener Finans Norge i en høringsuttalelse som ble oversendt Finansdepartementet nylig. Forslaget innebærer at ny uførepensjon skal avkortes mot arbeidsinntekt og bygger opp under hensynet til arbeidslinjen.

Videre foreslås det samordning av ny uførepensjon med tidligere opptjente uførepensjonsrettigheter for å hindre overkompensasjon. Finans Norge ber samtidig om noen vesentlige endringer i forslagene.

Viktig del av pensjonsreformen

Forslaget om ny uførepensjon i privat sektor fra Finansdepartementet har nå vært på høring og Finans Norge har avgitt uttalelse. Parallelt er det vedtatt lovendringer som legger til rette for innføring ny uførepensjon i offentlig sektor fra 2015, dvs. samtidig med innføring av ny uføretrygd i folketrygden. 

Utforming av ny uførepensjon i både offentlig og privat tjenestepensjon er en viktig del av pensjonsreformen. Uførepensjon skal gi en rimelig kompensasjon for inntektsbortfall på grunn av sykdom, skade eller lyte. Samtidig er det viktig at mottakere av uførepensjon stimuleres til å utnytte sin restarbeidsevne og om mulig kommer raskt tilbake i arbeidslivet (reaktiveres).  Et godt uførepensjonsprodukt må også være bærekraftig, enkelt å administrere og gi mest mulig forutsigbare kostnader.  

Avkortning mot arbeidsinntekt

Forslagene om avkortning i uførepensjon mot arbeidsinntekt er godt tilpasset ny uføretrygd i folketrygden og bygger opp under hensynet til arbeidslinjen. For at et slikt system skal fungere må pensjonsinnretningen få tilgang til relevant lønnsinformasjon fra EDAG. Det er viktig at nødvendige lovhjemler for slik tilgang kommer raskt på plass.

Samordning med tidligere opptjente uførepensjonsrettigheter

Det er foreslått samordning av ny uførepensjon i privat sektor med tidligere opptjent til uførepensjon fra både privat og offentlig sektor. Samordning med tidligere opptjente til uførepensjon bidrar isolert sett til å ivareta hensynet til arbeidslinjen.
Samordning med opptjente uførerettigheter fra offentlig sektor må særlig forventes å reise store administrative utfordringer, og kostnadene ved slik samordning kan etter vår vurdering ikke stå i forhold til eventuelle gevinster for arbeidslinjen. De administrative konsekvensene av samordning er heller ikke er tilstrekkelig klarlagt.

Finans Norge mener at samordning kun skal skje på premiefastsettelsestidspunktet. Dette for at ytelsen klarere skal fremstå som en nettoytelse. Ny uførepensjon foreslås frikoblet fra folketrygden og det anses derfor som overflødig å samordne med uføretrygden.

Norsk Pensjon

For at samordning skal fungere effektivt og hensiktsmessig er det nødvendig at pensjonsinnretningene har elektronisk tilgang til relevant informasjon om uførerettigheter i andre selskaper. Finans Norge er positive til at samordning med tidligere opptjente uførepensjonsrettigheter eventuelt administrereres gjennom Norsk Pensjon som foreslått. 

Ikrafttredelse

Finans Norge mener det må gis tilstrekkelig tid til å etablere systemer og avtaler for innføring av ny uførepensjon i privat sektor. Dersom ny uførepensjon i privat sektor skal innføres fra 2015, bes det om at det innføres overgangsregler for eksisterende ordninger på minst tre år.