Investorenes kunnskap om naturkapital må styrkes

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Investorenes kunnskap om naturkapital må styrkes

Naturkapital var tema da Carbon Disclosure Project (CDP) og Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif) nylig holdt workshop sammen.  Det var enighet om behovet for mer kunnskap om naturkapital. CDP er en uavhengig ikke-kommersiell organisasjon som årlig ber om opplysninger fra store børsnoterte selskaper om bl.a. klimagassutslipp. I 2013 rapporterte 46 norske selskaper til CDP.

I deler av verden er vann den mest kritiske ressursen. Pendelen kan svinge raskt for de bedrifter som er avhengige av vann i sin produksjon – og selvsagt for befolkningen som rammes av svikt i vanntilførselen.

Leder for ansvarlige investeringer i KLP, Jeanett Bergan, oppsummerer på denne måten:

– Vi tar inn over oss utfordringene knyttet til vann og flere andre naturressurser. Her er både investorers og selskapers bevissthet ganske umoden. Vannforsyning kan vi ikke ta for gitt. Både selskaper og investorer må forstå hva verdens trender knyttet til klimaendringer, befolkningsvekst og utvikling i fremvoksende markeder fører med seg: økt risiko for flom, knapphet på vann og forringet vannkvalitet.

Det foreligger både fysisk risiko, reguleringsrisiko og omdømmerisiko, fremholder Jeanett Bergan.

– Listen over mulige utslag for selskaper vi investerer i er lang: Driftsavbrudd, forstyrrelser i forsyningskjeden og transportsystemer, nye kostnader i forbindelse med regulering, økte forsikringspremier, bøter, tap av merkevareverdi og i verste fall avslag på driftslisenser. CDP mener at vi undervurderer tiden vi har til rådighet for å håndtere risikoen. Vannmangel og restriksjoner på selskapenes ”license to operate” kan for enkelte selskaper være en høyst reell risiko.

Avskoging

Avskoging er sterkt medvirkende til klimaendringene. I følge CDP forårsaker avskoging 15 % av utslippene samtidig som kritisk naturkapital ødelegges – naturkapital som er fundamentet for mat, energi og klimasikkerhet i verden.

– Det hevdes at effekten av avskoging kan sammenlignes med effekten av hele verdens transportsystem. Verden vil ha mye igjen for å snu utviklingen. Risikoen for investorer er regulatorisk, operasjonell og omdømmemessig. Det er viktig å vite om selskapene vi er invertert i, eller deres underleverandører, er eksponert for avskogingsrisiko.

Disse eksemplene viser at diskusjonen om naturkapital og verdien på biologisk mangfold og økosystemer er viktig for investorer, sier Jeanett Bergan. Naturkapital er en sentral innsatsfaktor for svært mange av vedrens selskaper.  I tillegg er naturkapitalen naturligvis avgjørende for vår velferd.

Klimadata og porteføljeanalyse

KLP er norsk partner for CDP og sto som medarrangør for en workshop om klimarapportering da CDP besøkte Oslo.  Det er mange gode grunner til å rapportere klimadata, forteller Jeanett Bergan:

– Selskapene erkjenner den forretningsmessige risikoen som knytter seg til karbonpris og mulige søksmål forbundet med klimaødeleggelser. De ønsker også å bidra til løse samfunnets klimautfordringer, og de ønsker å unngå omdømmeproblemer – ved f.eks. å ha vært involvert i miljøødeleggelser eller ved å være klimaverstinger.

Mulighetssiden er like viktig, understreker Bergan. KLP er en universell investor som også er investert i vinnerne.

– Vi ønsker å påvirke selskaper til å se klimamuligheter og til å utnytte nye forretningsmuligheter.  CDPs tall viser at i perioden etter 2005 har de beste av selskapene som rapporterer til CDP slått Global 500 med 33 prosentpoeng.  Egenkapitalavkastning, kontantstrømmens stabilitet og utbyttevekst er blant de indikatorer som påvirkes positivt.

CDP I Norge

CDP har vært I Norge siden 2007. I 2013 rapporterte 46 norske selskaper til CDP  (37 av disse på anmodning fra investorer som støtter CDP og seks på anmodning fra kunder. Tre tok initiativet selv.)  

I 2013 rapporterte 60 % av de norske selskapene som hadde mottatt anmodning fra investorer.  Dette er en økning fra  48 % i 2012. CDP tror at økningen i hovedsak skyldes aktivt arbeid fra ledende norske investorers side.

KLP er Norsk partner for CDP og støtter innføringen av CDPs rapporteringssystem I Norge. En rekke av Finans Norges medlemsbedrifter er såkalte ”investor signatories”.

NBIM er partner i CDPs Water program.