Liten oppgang i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) steg fra 5,7 prosent i januar til 5,8 prosent i februar, ifølge statistikk fra SSB. Økningen kom som en følge av høyere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak, mens husholdningene fortsatte den nedadgående trenden også i februar. Samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 4 403 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Sterkere kredittvekst for foretakene

Tolvmånedersveksten i kreditt til ikke-finansielle foretak var 3,8 prosent i februar, opp fra 3,2 prosent måneden før. Det betyr at nedgangen forrige måned ble reversert fullt ut og at gjeldsveksten nå tar seg opp for første gang siden september i fjor. De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 449 milliarder kroner ved utgangen av februar.

Nedgangen i husholdningenes gjeldsvekst fortsetter

På tolvmåneders basis var kredittveksten til husholdningene 6,7 prosent i februar, ned fra 6,8 prosent i januar. Husholdningenes bruttogjeld var 2 573 milliarder kroner ved utgangen av februar, mot tilsvarende tall på 2 566 milliarder kroner i januar.

Kredittveksten i husholdningene har ligget rundt 7 prosent siden sommeren 2011, men har blitt redusert noe i det siste. At gjeldsveksten hos husholdningene nå avtar skyldes trolig et mer usikkert boligmarked og svakere utsikter for norsk økonomi generelt.

Moderat høyere utlånsvekst fra banker og kredittforetak

Samlet sett var tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak 3,9 prosent i februar, en svak økning fra 3,8 prosent måneden før. Samlet utgjorde publikums gjeld fra banker og kredittforetak 3 535 milliarder kroner, noe som tilsvarer om lag 81 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

Veksten i obligasjonsmarkedet holder seg fortsatt på høye nivåer. Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld steg til 21,0 prosent frem til utgangen av februar, en økning fra 20,5 prosent i januar. For sertifikatgjelden var veksten -6,2 i februar hvilket var et enda større fall enn nedgangen på -5,8 prosent måneden før.