Bruk innkjøpsmakten

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bruk innkjøpsmakten

DNB er i ferd med å innføre et helt nytt system for oppfølging av leverandører. Tidligere måtte det bekreftes at produkter og tjenester tilfredstilte DNBs standarder. Nå gjøres rapporteringen langt mer detaljert.

Finansnæringens interessenter mener at vi må gjøre mer enn å følge lovkrav og standardiserte arbeidsprosedyrer. Kunder, myndigheter, investorer og frivillige organisasjoner (NGO’er) følger med. De forventer at finansinstitusjoner ligger et hestehode foran når det gjelder å ta ansvar og å bidra til bærekraft. Dette sa DNBs divisjonsdirektør for samfunnsansvar og kultur, Dag Arne Kristensen, på et møte i Oslo kommunes nettverk "Næring for klima" nå nylig.

 Vårt nye oppfølgingssystem bygger på en risikoklassifisering med fire kategorier – fra ”veldig høy” til ”lav” risiko. Kriteriene er sektoren og landet leverandøren driver i kombinert med vedkommendes egenvurdering. Klassifiseringen er et ledd i totalvurderingen av leverandøren sammen med bl.a. pris, kvalitet og leveringsdyktighet. Leverandørene må også svare for underleverandørenes virksomhet.

Det er ingenting til hinder for å velge leverandører som representerer høy risiko, men i disse tilfellene vil det bli lagt opp til fysisk revisjon av virksomheten med jevne mellomrom, forteller Dag Arne Kristensen. Det vil også bli stilt særskilte krav om risikoreduksjon. I løpet av kommende år skal hele leverandørporteføljen gjennomgås, og det er satt av ett årsverk til jobben.

Forbrukerpress

Kristensen tar til orde for at finansnæringen må utøve forbrukerpress. DNB krever eksempelvis opprinnelsesgaranti for strømmen som brukes. Ute i strømnettet er energien den samme, men det er ikke likegyldig for DNB og interessentene hvordan den er produsert. Konsernet ønsker en høyest mulig andel av miljøvennlig energi.
DNB har også innført miljøstyringssystemet ISO 14001. Det gir langt flere muligheter enn Miljøfyrtårn:

– Standarden er internasjonal, den gir bedre styringsmuligheter og bedre rating hos anerkjente byråer. Når det gjelder vår egen virksomhet i Oslo, styrer vi mot en utslippsreduksjon på 20 prosent pr. hode. Det skyldes få parkeringsplasser, el-bil park, energieffektive bygg, miljøeffektive arbeidsprosesser og lokalisering ved et av Norges største knutepunkt for kollektivtransport. ISO 14001 gjør det også mulig å følge opp våre indirekte utslipp, dvs. slike som knytter seg til investeringer, kreditt osv. 

Versjon 3.0?

Verden har endret seg mye på de ti årene Dag Arne Kristensen har arbeidet med samfunnsansvar – han ynder å si at han startet med versjon 1.0 og nå forsøker å gjennomføre 3.0:

Tidligere arbeidet vi for å minimere de skadene vår virksomhet hadde på miljøet. Når tar vår tilnærming som regel utgangspunkt i risikovurdering: Hvilke deler av forretningsvirksomheten vår er mest utsatt vurdert på bakgrunn av for eksempel klimaendringer, sosial uro mange steder i verden og knapphet på ressurser? Som en av verdens største shippingbanker må vi ta innover oss at klimaendringer kan påvirke både pantet og driften. Vi må forstå konsekvensen av høyere havtemperatur for havbruksnæringen, og vi må skjønne at skadeforsikringsselskapet vil bli påvirket av et villere og våtere klima.