Uforutsigbar innføring av kapitalkravsreglene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uforutsigbar innføring av kapitalkravsreglene

– Norske myndigheter har valgt en fragmentert og uforutsigbar innføring av EUs nye kapitalkravsregler, de såkalte CRD IV-reglene. Det er i forbindelse med arbeidet med forskrifter om systemviktige finansinstitusjoner og om kapitalbufferkrav at Finans Norge retter kritikk mot måten de nye EU-reglene blir implementert på i Norge.

Finans Norge har nylig sendt to høringsuttalelser som berører kapitalkravreformen:

  • utkast til forskrift om kapitalbufferkrav
  • utkast til regler om systemviktige finansinstitusjoner

Den internasjonale kapitalkravreform må følges lojalt opp

– Norsk finansnæring har gjennomgående gitt sin tilslutning til den internasjonale kapitalkravreformen, Basel III. Skal denne reformen virke etter hensikten, må anbefalingene følges lojalt opp i landenes nasjonale regelverk, mener Finans Norge.

Bufferkrav til systemviktige norske banker

– Finans Norge kan ikke se særlige norske forhold som begrunner valg av regulering i motstrid med Baselkomiteens anbefaling om gradering av bufferkravet etter systemviktighet, eller at det skulle være vanskeligere å definere grad av systemviktighet i Norge enn i andre land, heter det bl.a. i høringsuttalelsen.

Kapitalbufferkrav

I høringsuttalelsen om forskrift om kapitalbufferkrav skriver Finans Norge at norske myndigheter må sikre at kapitaldekningsregelverket i Norge samsvarer med EUs CRD-IV regelverk.

– Samlet sett kjennetegnes den foreslåtte bufferforskriften av et for lavt presisjonsnivå, mangel på relevante EU-bestemmelser og fravær av nødvendige referanser til bindende regulatoriske standarder i EU. For å skape et mer helhetlig norsk regelverk bør detaljbestemmelser for kapitalkrav og kapitalbufferkrav samles i én og samme forskrift.