God konkurranse i bankmarkedet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

God konkurranse i bankmarkedet

TV2 Nyhetene har denne uken tatt for seg bankenes rentenivå og konkurransen i bankmarkedet. Finans Norge mener at nyhetsinnslagene er basert på et feilaktig faglig grunnlag.

TV 2 viste til «en rapport fra Verdensbanken» som angivelig skulle konkludere med at det norske bankmarkedet har tilnærmet monopoltilstander. Analysen TV2 opererer med henviser til et modellestimat fra Federal Reserve St. Louis, der tall fra Verdensbankens statistikkbase fra 2010 er anvendt. Modellestimatet gir ikke grunnlag for å kunne trekke en konklusjon slik det gjøres i TV2s innslag.

Basert på en slik tilnærming ville for eksempel bankmarkedet i Sverige i så fall ha vært nær en monopoltilstand i 2010, for så å ha vært nær en tilstand med perfekt konkurranse året etter. Slike konklusjoner på bakgrunn av modellestimatene er åpenbart urimelige. Å fremstille dette som en ny rapport fra Verdensbanken er dessuten galt, samtidig gir det et feilaktig bilde av det norske bankmarkedet.

Kundene fornøyd med banken sin

Det er god konkurranse i det norske boliglånsmarkedet. Mer enn 120 norske banker, og en lang rekke utenlandske konkurrenter er tungt representert i markedet. Statlige långivere, som Statens pensjonskasse, bidrar også til konkurransen i markedet for boliglån. I en fersk undersøkelse Finans Norge har fått utført svarer 40 prosent at de har tatt opp nytt boliglån eller skiftet boliglånsbank de siste tre årene. Av de boliglånskundene som ikke har byttet bank, oppgir 72 prosent at de er fornøyd med banken sin. Kun 6 prosent mener det er vanskelig å bytte bank.

Det norske bankmarkedet er transparent ved at finansnæringen hver eneste dag bidrar med prisinformasjon på Finansportalen og andre nettbaserte informasjonssteder. Bankene har gjennom bankbyttereglene gjort det vesentlig enklere å bytte bank for den enkelte. Men mange velger altså likevel å beholde sin bankforbindelse, fordi de faktisk er godt fornøyd med den (72 prosent).

Kapitalkrav øker kostnadsnivået

Samtlige norske banker er nå i en situasjon hvor de er pålagt strenge kapitalkrav. Dette hever kostnadsnivået i bankene og har betydning for rentemarginene, noe som ikke kom frem i TV2s reportasje. Både Finanstilsynet og Norges Bank har uttalt at bankenes inntjening må være så høy som den er for å nå kapitalkravene.

Finans Norge understreker samtidig at vi ønsker en vurdering av konkurransen i bankmarkedet velkommen, og at vi samarbeider med myndighetene om å få frem et best mulig faktagrunnlag vedrørende dette.

Nærmere om modellberegningen av Federal Reserve St. Louis

TV2 viser til en modellberegnet indikator. Dersom indikatoren tar verdier som er mindre enn eller lik null, antyder beregningen at bankmarkedet er i en monopoltilstand. Hvis indikatoren tar verdier større enn eller lik én, er det en indikasjon på et marked med perfekt konkurranse. Verdier mellom null og én antyder en mellomtilstand mellom monopol og perfekt konkurranse.

Estimatene publisert av Federal Reserve St. Louis viser til dels stor variasjon innenfor intervallet fra null til én, for samme land fra ett år til et annet. For Sverige er verdien om lag 0,1 i 2010, og deretter over 0,8 i 2011. Endringen kan ikke tolkes som at det svenske bankmarkedet var nær en monopolsituasjon i 2010, og deretter kjennetegnet av nær perfekt konkurranse i 2011. Beregningen for Sverige, som for Norge og andre sammenliknbare land, indikerer bare at bankmarkedet ikke karakteriseres av ytterpunktene, med andre ord ingen verdier mindre enn eller lik null eller større enn eller lik én, det vil si verken monopoltilstand eller perfekt konkurranse. (For det norske bankmarkedet oppgis det kun en verdi for 2010).