Vil vite mer om infrastrukturinvesteringer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vil vite mer om infrastrukturinvesteringer

Finansminister Siv Jensen ber i et brev til Finans Norge, NHO og KS om mer informasjon om livsforsikringsselskapenes og pensjonskassenes muligheter til å investere i infrastruktur.

Finansminister Siv JensenTidligere denne måneden sendte NHO, KS og Finans Norge et felles brev til finansministeren der de ba henne endre regelverket slik at pensjonspengene kan være med og bygge infrastruktur i Norge. Pöyri har også utarbeidet en rapport på oppdrag fra de tre organisasjonene som viser at det er store udekkede behov for investeringer i infrastruktur i Norge, og som reiser spørsmål om hvordan investeringer i samferdsel, strøm, vann og avløp skal finansieres.

Ber om mer informasjon

Jensen har altså reagert raskt, og ber bl.a. om mer informasjon om i hvor stor grad de eksisterende rammene for infrastrukturinvesteringer er utnyttet. Hun ber også bransjen gi uttrykk for hvilken grense for infrastrukturinvesteringer som anses hensiktsmessig.

– Det hadde, for våre videre vurderinger, vært interessant å få deres analyse av dagens utnyttelse av rammen, og hvilken ramme som dere ville vurdere som mer hensiktsmessig. De kvantitative begrensningene er ikke gjort gjeldende for selskapets egne midler (selskapsmidlene). Det kunne derfor også vært interessant å få en oversikt over hvor stor del av selskapenes egne midler som er investert i infrastruktur, skriver Siv Jensen i sitt brev til de tre organisasjonene.

Tilstrekkelig eierandel

Hun viser til at det i brevet fra de tre organisasjonene er påpekt at det ikke er ønskelig fra livselskapenes side å gå inn i investeringer i infrastruktur uten å ha en tilstrekkelig stor eierandel til å kunne sikre kontroll over sine langsiktige interesser.

– I dag er grensen mellom kapitalforvaltning og drift av forsikringsfremmed virksomhet satt til 15 prosent av andelene i et selskap. Jeg mottar gjerne en nærmere vurdering fra deres side som gjør det tydelig om det er ønske om at det generelle forbudet mot å drive forsikringsfremmed virksomhet ikke bør gjøres gjeldende overfor forsikringsselskapers og pensjonskassers investeringer i infrastruktur, eller om 15 prosent eierandel generelt anses for å være en for lav grense mellom investering og drift av forsikringsfremmed virksomhet, skriver finansministeren.

– Oppløftende

– Det er veldig oppløftende at Siv Jensen så raskt kommer tilbake på henvendelsen vår, og ønsker en dialog om hvordan dette praktisk kan gjennomføres, sier fagsjef Martin Carlén i Finans Norge.

Finans Norge har i lang tid arbeidet for å bedre selskapenes rammebetingelser på dette området, og mener det vil være til stor nytte for Norge dersom norske livsforsikringsselskaper kan benytte sin kompetanse og investeringskapasitet til å finansiere fremtidige investeringer i infrastruktur.

– Tilsvaret fra finansministeren gir håp om at vi nå kan få gjennomført de regelverksendringene som trengs for å gjøre denne typen investeringer attraktive for livsforsikringsselskapene, og vi imøteser en videre dialog med Jensen på dette området, sier Carlén.