Vil utvide plikten til å gjøre lydopptak

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vil utvide plikten til å gjøre lydopptak

Finanstilsynets forslag om å utvide dokumentasjons- og lydopptaksplikten ved salg av alternative spareprodukter går for langt, og vil ha store kostnads- og personvernmessige konsekvenser. Det er ikke sikkert at forslaget er til forbrukernes beste da de foreslåtte reglene kan begrense tilbudet av finansielle tjenester. Det skriver Finans Norge i en høringsuttalelse til Finansdepartementet.

I høringsnotatet, utarbeidet av Finanstilsynet på oppdrag fra departementet, foreslås en betydelig utvidelse av plikten til å foreta opptak av rådgivningssamtaler via telefon.

Verdipapirforetakene har i dag plikt til å ta opp alle telefonsamtaler om rådgivning og salg av finansielle instrumenter og selskapsandeler.

Denne plikten foreslås nå utvidet til også å gjelde alternative spareprodukter, og vil dermed i praksis også omfatte banker uten verdipapirkonsesjon, forsikringsselskaper, forsikringsmeglere og forsikringsagenter.  Finans Norge mener forslaget går for langt, og at man bør avvente resultatet av pågående EU-prosesser.

Finanstilsynet har utredet behovet for ytterligere å styrke forbrukervernet ved rådgivning og salg av alternative spareprodukter; produkter som ikke er finansielle instrumenter, men som fortoner seg like eller søker å dekke tilsvarende behov hos forbrukerne. Dette gjelder først og fremst innskuddsbaserte produkter (eksempelvis BMA) og livsforsikring med investeringsvalg (forsikringsspareprodukter).

I tillegg til ovennevnte forslag om lovfesting av lydopptak, foreslår tilsynet også at reglene om god forretningsskikk for verdipapirforetak og banker utvides til å gjelde for hele virksomheten, samt en lovfesting av dokumentasjonskrav ved salg og rådgivning om alternative spareprodukter. Intensjonen bak forslagene er en harmonisering av kravene til forbrukerbeskyttelse mellom finansinstitusjoner, verdipapirforetak, forsikringsselskaper, forsikringsagenter og – meglere.

Mer byrdefullt for mange

Finanstilsynet foreslår altså en betydelig utvidelse av plikten til bl.a. å foreta lydopptak av telefonsamtaler. Verdipapirforetak, herunder banker som har tillatelse fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester, har i dag plikt til å ta opp alle telefonsamtaler om rådgivning og salg av finansielle instrumenter og selskapsandeler. Flere av de største bankene som også er verdipapirforetak, foretar allerede i dag lydopptak av alle kundesamtaler over telefon som gjelder investeringsrådgivning.

Det er i dag 100 banker, hvorav 90 sparebanker, som i dag ikke har tillatelse til å yte investeringstjenester og som dermed ikke har plikt til å foreta lydopptak av rådgivnings- og salgssamtalene. De vil imidlertid vil få det, dersom Finanstilsynets forslag blir vedtatt. I tillegg vil 12 forsikringsselskaper, med tillegg av deres agenter samt uavhengige forsikringsmeglere, omfattes.  I praksis vil alle selgere av forsikringsspareprodukter omfattes av forslaget.

Bør avvente EU-prosesser

Regelverket i EU på dette området er nå under revisjon. Gjeldende norske regler går allerede lengre enn dagens EU-regler, og Finanstilsynets forslag går på enkelte punkter lengre enn hva som følger av de forslag til nye EU-regler som nå foreligger.

Våre hovedsynspunkter kan sammenfattes slik:

  • Finans Norge mener det er viktig at ny regulering sikrer forbrukeren en enhetlig og konsistent beskyttelse i sparemarkedet.  Derfor er vi i utgangspunktet positive til at det som for kunden fremstår som likeartede spareprodukter behandles mest mulig likt. Også bransjens egen Autorisasjonsordning for finansielle rådgivere (AFR) bygger på et slikt prinsipp.
  • De store praktiske, kostnads- og personvernmessige konsekvensene av de foreslåtte reglene kan begrense forbrukernes tilbud av finansielle tjenester, og medføre at kundene ikke blir tilbudt de nødvendige råd og anbefalinger. Finans Norge mener at dette ikke i tilstrekkelig grad er vurdert. Det er heller ikke foretatt en grundig analyse av hvordan de foreslåtte tiltakene faktisk vil virke.
  • Finans Norge mener at en eventuell ny regulering i Norge på dette området bør avvente resultatet av de pågående EU-prosesser som har til formål å styrke forbrukervernet på finansområdet.
  • Finans Norge mener at det er viktig at det norske regelverket er harmonisert med kommende EU regelverk, og hvordan det vil bli gjennomført i de andre nordiske landene. Det bør foreligge en særskilt vurdering av og begrunnelse for at norske regler skal kunne gå lengre enn det nivå som EU-reglene bygger på. Det er viktig å sikre at det blir like rammevilkår for norske og utenlandske aktører i Norge. 
  • Finans Norge ønsker velkommen en helhetlig gjennomgang av problemstillingene relatert til lydopptak og kravet om sletting av overskuddsinformasjon. Dette bør gjennomføres før kravene til lydopptak endres.