Viktig med regler om fripoliser med investeringsvalg

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Viktig med regler om fripoliser med investeringsvalg

De som har fripoliser fra tidligere arbeidsforhold har de senere årene hatt en svært lav, eller ingen regulering av sine alderspensjonsytelser. Fripoliser med investeringsvalg vil gi den enkelte mulighet til selv å påvirke avkastningen.

Finansdepartementet har hatt på høring spørsmål som må avklares for at investeringsvalg for fripoliser kan tre i kraft.

Vi lever lenger og Finanstilsynet har tidligere vedtatt at nytt dødelighetsgrunnlag (K2013) skal tas i bruk fra 1. januar 2014. Som følge av selskapenes oppreservering til det nye dødelighetsgrunnlaget og tilpasning til Solvens II, forvaltes fripoliser med garantert ytelse med svært lave aksjeandeler. Dermed kan fripoliseinnehaverne heller ikke forvente fremtidig overskudd på avkastningen, som gir regulering av den garanterte fripolisen. 

Større påvirkning på egen avkastning

Fripolise med investeringsvalg gir den enkelte innehaveren av en fripolise en god mulighet til selv å påvirke forvaltningen av sin fremtidige alderspensjon, mot selv å påta seg avkastningsrisikoen. Det er av hensyn til både forbrukerne og selskapene viktig at dette regelverket trer i kraft raskt.

Underreserving ved nytt dødelighetsgrunnlag

Finans Norge er enig med Finansdepartementet i at det må avklares hvordan den underreserveringen som oppstår ved overgangen til nytt dødelighetsgrunnlag skal håndteres for fripoliser med investeringsvalg. 

Vi er derimot ikke enig i tilsynets forslag om at det er selskapene som fullt ut skal dekke opp manglende reserver. En konsekvens av det vil være at markedet for produktet fripoliser med investeringsvalg ikke vil få noen utbredelse før kontraktene er ferdig oppreserverte. Vår erfaring er at det normalt vil være mest aktuelt med investeringsvalg for de kontraktene som har størst oppreserveringsbehov. 

Manglende reserver bør etter Finans Norges syn primært dekkes av avkastningen, og vi mener at fripoliseinnehaveren skal ha rett til det som minst skal være avsatt etter opptrappingsplanen. 

En grunnleggende forutsetning for rådgivning og salg av fripolise med investeringsvalg er at kunden forventes å komme bedre ut enn ved å beholde den garanterte fripolisen. Hvis fripolisen konverteres før den er fullt oppreservert vil rådgivningen måtte ta utgangspunkt i hva som vil være nødvendig avkastning for å finansiere gjenstående oppreservering i oppreserveringsperioden. 

Behov for nye utbetalingsregler

Det er også nødvendig å få andre utbetalingsregler før fripoliser med investeringsvalg kan få noen praktisk utbredelse. Få kunder vil være tjent med den utbetalingsprofilen som følger av dagens lov, med lave utbetalinger tidlig i pensjonstilværelsen og høye utbetalinger sent i livet. 

Utbetalingsløsninger er ikke en del av høringen, men i følge departementet vil Finanstilsynet bli bedt om å utarbeide forskriftsregler for dette. Det er viktig at regler om utbetalingsløsninger utredes så raskt som mulig.