Orden i eget hus

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Orden i eget hus

«Finansnæringen er samfunnets blodsystem. Gjennom vår virksomhet bidrar vi til økonomisk trygghet og forutsigbarhet, økt verdiskapning og god håndtering av viktige samfunnsoppgaver. De fleste nordmenn er både bank- og forsikringskunder, og ingen av landets 500.000 bedrifter kunne eksistert uten en bank- og forsikringsforbindelse», skriver adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans NorgeMed en så sentral rolle i det norske samfunnet påhviler det oss også et betydelig ansvar.

Under og etter finanskrisen har kritikken mot den internasjonale finansnæringen vært sterk.  Også i Norge har næringen måttet tåle kritikk - blant annet har enkelte stilt spørsmål ved rådgivning, produktinnhold og avlønningssystemer. Er det en ting finansnæringen er avhengig av, så er det tillit. Derfor tar næringen alle slike signaler svært alvorlig.  

Bærekraftig næring

Det nærliggende spørsmålet er hva som karakteriserer en bærekraftig og samfunnsrettet næring.  Å være bærekraftig betyr etter vårt skjønn å drive sin kjernevirksomhet på en måte som er i pakt med samfunnets behov og som understøtter en ønsket samfunnsutvikling. Dette er målet finansnæringen arbeider mot.

Orden i eget hus

Orden i eget hus er grunnmuren for finansnæringens troverdighet. Næringen må arbeide på en måte som forener lønnsom drift og samfunnsbidrag samtidig som den minimerer negative konsekvenser av virksomheten. Orden i eget hus forutsetter åpenhet og god dialog med næringens ulike interessenter. Det er dette som legger grunnlaget for tillit mellom kundene og deres leverandører av finansielle tjenester.

Bærekraftsarbeid i Finans Norge

Finans Norge har for sin del blinket ut noen temaer som vi arbeider aktivt med: Hvordan skal vi bidra til at forbrukerne kan ta opplyste valg og sikre sine forbrukerrettigheter, og hvordan kan næringen bidra til samfunnets arbeid med klimatilpasning?

Opplyste forbrukere

En rekke tiltak er allerede gjennomfør innen forbrukerfeltet. Kvaliteten på den finansielle rådgivningen er styrket gjennom opprettelsen av autorisasjons- og godkjenningsordninger. Det er etablert felles retningslinjer for god rådgivningsskikk og felles fagplan i etikk. Finansklagenemnda er under ytterligere styrking, og sikrer en god behandling av klagesaker.

Det nedlegges også et betydelig arbeid sammen med Forbrukerombudet og Ungt Entreprenørskap for å sikre at ungdom har tilstrekkelig kunnskap om personlig økonomi.  En rekke av finansbedriftene har i tillegg store prosjekter rettet mot å utdanne unge mennesker i sunn økonomisk tenkning.

Klimaendringer er risiko

Klimaendringene påvirker finansnæringen enten vi vil eller ikke. Det arbeides med miljø- og klimavennlig drift gjennom miljøsertifisering, oppføring av miljøriktige bygg og utvikling av produkter som premierer miljøriktig kundeadferd. En rekke finansbedrifter har dessuten sluttet seg til internasjonale klimainitiativer og rapporterer både sitt fotavtrykk og sitt forbedringsarbeid.

Ansvarlige investeringer har vært tema i flere selskaper i lang tid, og i år ble Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer(Norsif) etablert. Norsif er en uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner som skal bidra til utviklingen av fagområdet ansvarlige investeringer.

Skadeforsikringsbransjen gjør et viktig arbeid når det gjelder klimatilpasning og skadeforebygging. Sammen med andre sentrale aktører vurderer man nå hvilken nytteverdi forsikringsselskapenes klimarelaterte skadedata kan ha for norske kommuner. Kan dataene for eksempel bidra til å forhindre eller redusere vannskader?

På bank- og livsiden har vi i høst beskrevet de endringer som klimaendringene medfører for disse to næringene. I forlengelsen av dette kartlegger vi hvordan banker og livselskaper kan bidra til et bærekraftig samfunn – alene eller i allianse med andre aktører.

Langt igjen

Finansnæringen er kommet et godt stykke på vei i arbeidet med bærekraftstenkningen, men det gjenstår mye. Finans Norges vil fortsatt arbeide aktivt med å skape forståelse i næringen for samfunnets syn på næringens aktiviteter og rolle. Etikk og forbrukerhensyn, klimaendringer og finansnæringens ansvar kommer til å stå sentralt.


Idar Kreutzer