Ny uførepensjon i privat sektor

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny uførepensjon i privat sektor

Finans Norge mener det er positivt at Banklovkommisjonen nå fremmer utkast til ny uførepensjon, som ledd i gjennomføringen av pensjonsreformen i privat sektor. Kommisjonen overleverte onsdag en utredning med utkast til regler om ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger til finansminister Siv Jensen. Finansministeren har allerede sendt utredningen på høring.

– Produktet er godt tilpasset og et viktig supplement til ny uføretrygd i folketrygden. Det gir også arbeidsgiverne stor grad av fleksibilitet, mener Idar Kreutzer i Finans Norge.

Et rent risikoprodukt

Hovedmodellen Banklovkommisjonen foreslår er et rent risikoprodukt, det vil si uten fripoliseopptjening og med full utbetaling uten krav om tjenestetid i ordningen. Det foreslås en netto påslagsmodell innenfor maksimalrammene med 10 prosent for lønn inntil 6 G og inntil 66 prosent for lønn mellom 6 og 12 G.

Finans Norge mener denne modellen blir betydelig enklere å forstå og administrere enn dagens uførepensjon.

Barnetillegg kan gis inntil barnet fyller 21 år opptil 1/10 G for ett og opptil 2/10 G for to eller flere barn.

Uførepensjon i privat sektor er frivillig.

Samordning er viktig for arbeidslinjen

Finans Norge mener det må sikres at samordning med både lønn og tidligere opptjente uførerettigheter i privat og offentlig sektor blir administrativt håndterbart. Samordning er positivt for arbeidslinjen, men for at dette skal bli effektivt må pensjonsselskapene få tilgang til nødvendig og relevant informasjon gjennom elektroniske systemer. Finans Norge mener EDAG vil være godt egnet til å gi tilgang til relevant informasjon om lønnsinntekt. Avkortning mot tidligere opptjente uførerettigheter krever også tilsvarende effektive systemer.

De praktiske implikasjonene av samordning med oppsatte uførerettigheter fra offentlig tjenestepensjon er ikke tilstrekkelig utredet fra Banklovkommisjonen. Hvis uførepensjonen for ansatte i privat sektor skal avkortes mot uførerettigheter fra offentlig sektor, bør det være et tilsvarende system for avkortning av offentlig uførepensjon, for å oppnå størst mulig likebehandling av arbeidstakere i offentlig og privat sektor. 

Tilstrekkelig tid

– Det er positivt at departementet allerede har sendt lovutkastet på høring og det er viktig at saken følges opp av departementet så raskt som mulig etter at høringen er gjennomført, mener Idar Kreutzer.  Selskapene må få tilstrekkelig tid til å etablere sine systemer før regelverket trer i kraft.