Norges Bank utsetter renteoppgangen til 2015

Norges bank besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent på dagens rentemøte. I sin pengepolitiske rapport, som ble publisert i forbindelse med møtet, anslås det nå at første renteoppgang vil komme først i midten av 2015. Renteoppgangen er dermed skjøvet ett år ut i tid.

Norges Bank peker på at konsumprisveksten har vært lavere enn ventet de to siste månedene og at det ser ut til at veksten både i norsk økonomi og internasjonalt blir svakere enn tidligere antatt. På den andre siden har kronen svekket seg mye.

Svakere utvikling

Norsk økonomi ser ut til å utvikle seg svakere enn Norges Bank antok i forrige pengepolitiske rapport i september.

Blant annet har produksjonsutsiktene i næringslivet svekket seg, den registrerte arbeidsledigheten har økt, boligprisene har falt noe og inflasjonen er lav. Veksten i privat konsum ventes å holde seg lav den nærmeste tiden og utflatingen i boligprisene vil etter hvert kunne bidra til noe lavere vekst i boliginvesteringene.

Kronekursen svekket

På den andre siden har kronekursen svekket seg, noe som bidrar til forbedret konkurranseevne og økt vekst for eksportrettede næringer.

Norges Bank peker på at bevegelsene i kronekursen er større enn rentedifferansen mot utlandet skulle tilsi, og skriver at begrenset likviditet i kronemarkedet kan ha bidratt til at kronekursen har svingt mer enn normalt. De legger derfor til grunn at kronekursen vil styrke seg noe fremover.

Utlandet

I utlandet har den forventede renteoppgangen igjen blitt skjøvet ut i tid. Det er fortsatt en viss bedring i veksten internasjonalt, men det ventes svakere vekst enn tidligere antatt og arbeidsledigheten holder seg høy.

Det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen i Europa. Styringsrentene er nær null prosent i mange land, og Den europeiske sentralbanken (ESB) satte ned renten til 0,25 prosent i november. Det ventes ikke renteoppgang internasjonalt før i 2015.