Fra i dag kalkulerer Oslo Børs Nibor-rentene for Finans Norge

Fra i dag av gir Finans Norge Oslo Børs i oppdrag å kalkulere Nibor-rentene. Oslo Børs får også i oppdrag å overvåke bankenes innrapportering av grunnlaget for rentene. Det er Finans Norge som fastsetter regelverket for Nibor.
– Vi ønsker en tillitvekkende og nøytral ramme rundt ordningen. Det gir Oslo Børs oss, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

I enkelte andre land har manipulering av denne type rente fått mye oppmerksomhet. Det er derfor viktig å sikre tilliten til Nibor gjennom en pålitelig og transparent prosess rundt fastsettelsen av rentene.

– Vi ønsket en anerkjent og nøytral ramme rundt fastsettelsen av Nibor. Dette sikrer vi med Oslo Børs som kalkuleringsagent og overvåker av rentefastsettelsen. Tilliten til disse rentene er svært viktig for et velfungerende kapital- og rentemarked i Norge, sier Kreutzer.

Oslo Børs vil gjennom sitt markedsovervåkingssystem og lange erfaring kunne sikre robust og troverdig realtidsovervåking av rentefastsettelsen. Denne overvåkingen vil være en viktig støtte for det kontrollutvalg som samtidig etableres. Dette utvalget er satt sammen med tanke på å sikre at ulike interessenters behov blir godt ivaretatt, og har god kunnskap om finansmarkedene og hva Nibor skal reflektere. Nibor-bankene selv utgjør et mindretall i utvalget.

– Nibor er et av kapitalmarkedets viktigste verktøy og vi ser det som en tillitserklæring at Finans Norge har valgt Oslo Børs som uavhengig tredjepart for kalkulering av de norske interbankrentene, sier børsdirektør Bente A. Landsnes.

Oslo Børs vil benytte eksisterende infrastruktur og sine systemer for innrapportering, kalkulering, distribusjon og ikke minst overvåking av interbankrentene. Dette innebærer at de seks bankene som deltar i Nibor-panelet (de såkalte panelbankene) rapporterer inn sine renter i Oslo Børs’ handelssystem, som også vil forestå beregningen av gjennomsnittsrenten etter gjeldende Nibor-regelverk, slik det er fastsatt av Finans Norge.

– Nibor-rentene og Nibor-bankenes enkeltbidrag vil distribueres på samme måte som annen kurs- og indeksinformasjon fra Oslo Børs og vil være gratis tilgjengelig for allmennheten med 15 minutters forsinkelse blant annet på Oslo Børs’ nettsider. Nibor-bankene har vært veldig opptatt av å gjøre sine Nibor-bidrag bredere og raskere tilgjengelig enn i dag, sier Kreutzer i Finans Norge.   

Om Nibor

Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ulike løpetider, fra en uke til 12 måneder. Fra 01.01.2014 reduseres antall løpetider fra ti til fem. Lengste løpetid blir da seks måneder. Nibor beregnes som et gjennomsnitt av hva panelbankene angir at de vil kreve i renter på usikrede utlån i norske kroner med levering om to dager til andre banker. Rentene er ikke basert på faktiske handler.

Nibor med 3 måneders løpetid er mye brukt som referanserente i det profesjonelle markedet. Dette gjelder både for utlån og innskudd og på derivatområdet. Nibor brukes også i kontrakter mellom private aktører. Opphør av løpetider fra nyttår vil kunne medføre behov for endringer i avtaler med referanse til Nibor-renter med de løpetider som avvikles.

Fra i dag av kan Nibor følges hos Oslo Børs

Mer informasjon om Nibor og arbeidet med å styrke Nibor

For spørsmål

Jan Digranes, direktør prosessområde bank i Finans Norge: tlf: 90 96 76 54

Geir Harald Aase, kommunikasjonssjef Oslo Børs; tlf: 48 03 75 71