Forsterker oppbremsingen i norsk økonomi

Med den økonomiske utviklingen vi ser trenger ikke Norge et høyt bufferkrav nå. At bufferkravet skrus på var ventet, men med den milde lavkonjunkturen vi nå har, burde kravet vært satt lavere, mener Finans Norge.

Med en motsyklisk kapitalbuffer som Finansdepartementet nå har vedtatt, vil norske banker måtte øke sin egenkapital med 22-23 milliarder kroner i løpet av halvannet år. Det tilsvarer om lag et normalt årsoverskudd i hele den norske banknæringen. Dette kommer i tillegg til andre vedtatte kapitalkrav og vil samlet utgjøre behov for 100 – 120 mrd i ny ansvarlig kapital frem til 1/7 2016. 

Dette er en innstramning som ikke vil kunne gjennomføres uten at det får konsekvenser for tilgang til og priser på lån.

Det er imidlertid positivt at Finansdepartementet gir bankene litt lengre tid på denne kapitalhevingen enn tidligere antatt.

Forsterker oppbremsingen

Eksisterende kapitalkravskjerpelser har allerede gitt høyere lånerenter og lavere kapasitet til å yte lån til næringslivet, og dermed bidratt til tilbakeslaget i norsk økonomi. De nærmeste årene vil trolig norsk økonomi befinne seg i en mild lavkonjunktur. Det nye kapitalkravet vil ytterligere forsterke dette. Det er derfor viktig at myndighetene overvåker utviklingen nøye, og er beredt til å nedjustere kapitalkravet dersom utviklingen i norsk økonomi forverres.