12

Gå til hovedinnhold

12

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er nå publisert med nyheter om rammebetingelser for finansnæringen. Artiklene dekker både bank, forsikring og verdipapirområdet. Du finner 71 artikler om bl.a. ny tjenestepensjonslov, arbeidet med nye kontoavtaler og elektroniske kredittavtaler, samt siste nytt fra EU om bankunion, krisehåndtering og Solvens II. Finansrett er forbeholdt ansatte i...

Norske innskudd fortsatt trygge

Norske banker garanterer for alle innskudd opp til 2 millioner kroner gjennom Bankenes sikringsfond som disponerer 26,4 milliarder kroner. – Vi hadde håpet å få beholde denne ordningen. Det viktige er imidlertid at vi har fått en svært lang overgangsperiode, at norske banker er svært solide, og at innskyternes penger uansett er trygge. Det sier kommunikasjonsdirektør Jan Eri...

Orden i eget hus

«Finansnæringen er samfunnets blodsystem. Gjennom vår virksomhet bidrar vi til økonomisk trygghet og forutsigbarhet, økt verdiskapning og god håndtering av viktige samfunnsoppgaver. De fleste nordmenn er både bank- og forsikringskunder, og ingen av landets...

Samordningsarbeidet i rute

Første fase av arbeidet med å samordne finansnæringens autorisasjons- og godkjenningsordninger er nå avsluttet. Det er tatt ut faglige rasjonaliseringsgevinster, og ordningene har fått felles sekretariat og felles nettside. Fra 1.1.2014 får de også felles styre.

Aktuelle lovendringer på arbeidsrettsområdet fra 1.januar 2014

Ansatte som har mistanke om at de er diskriminert ved lønnsfastsettelsen kan fra 1.januar 2014 kreve at arbeidsgiver opplyser om kollegers lønn. Dette er en av lovendringene som kommer ved årsskiftet. Her får du en oversikt over aktuelle endringer på arbeidsrettsområdet som trer i kraft i 2014.

Naturskadetallene øker

Naturskadeerstatningene etter det navnløse uværet i Sør-Norge tidligere denne måndeden er så langt anslått til rundt 180 millioner kroner. Det har kommet inn 3000 skademeldinger til forsikringsselskapene etter dette uværet. Stormen "Ivar" har foreløpig resultert i 1200 skademeldinger, anslått til 72 millioner i erstatninger. Dette er foreløpige tall basert på de skademelding...

Enighet om krisehåndteringsdirektivet i EU

Representanter fra EU-parlamentet, Kommisjonen og Ministerrådet ble 12. desember enige om grunnprinsippene i det nye krisehåndteringsdirektivet (RRD). Direktivet skal sørge for at kredittinstitusjoner kan avvikles uten at finansiell stabilitet trues, samtidig som sikrede innskudd og offentlige midler beskyttes.

Nanomaterialer – en framtidig forsikringsrisiko?

Det er grunn til en viss bekymring for at utbredelse og bruk av nanomaterialer på sikt kan skade helse og miljø. Ikke minst har dette spørsmålet stor betydning for forsikringsnæringen, skriver fagsjef Stein Haakonsen i Finans Norge i en artikkel i siste utgave av Nordisk Forsikringstidskrift.

2000 skademeldinger etter stormen i Sør-Norge

Naturskadeerstatningene etter uværet i Sør-Norge i forrige uke anslås så langt til rundt 100 millioner kroner. Forsikringsselskapene har fått inn 2000 skademeldinger etter uværet, men tallene vil fortsette å stige. – De som har vært så uheldige å få skade p...

FNs antikorrupsjonsdag

9. desember er FNs antikorrupsjonsdag. I samarbeid med KLP markerte Transparency International Norge dagen med å lansere en undersøkelse som viser graden av åpenhet i selskapsrapportering for de 50 største, norske børsnoterte selskapene. 

Julehandelen startet for fullt i november

Tall fra Finans Norge og Nets viser at kortbruken økte med 7,5 prosent sammenlignet med november 2012. Totalt ble det gjennomført nesten 126 millioner kortkjøp. Flere dager med mer enn 5 millioner kortkjøp tyder på at mange er i full gang med julehandelen.

BankID 2.0 uten Java lanseres høsten 2014

Lanseringsplanen for BankID 2.0, en ny BankID-løsning uten Java, er nå klar. BankID 2.0 gjøres tilgjengelig for banker og brukersteder i løpet av tredje kvartal neste år.

Ny uførepensjon i privat sektor

Finans Norge mener det er positivt at Banklovkommisjonen nå fremmer utkast til ny uførepensjon, som ledd i gjennomføringen av pensjonsreformen i privat sektor. Kommisjonen overleverte onsdag en utredning med utkast til regler om ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger til finansminister Siv Jensen. Finansministeren har allerede sendt utredningen på høring.

CSR i europeisk banksektor

Den europeiske bankforeningen, EBF, har nettopp publisert en oversikt over sine medlemsorganisasjoners arbeid med samfunnsansvar. Publikasjonen tar mål av seg til å beskrive beste praksis på en rekke sentrale områder: samfunnsengasjement, miljø, arbeid rettet mot barn og unge, kunnskap om økonomi, ansvarlige investeringer, rapportering mv.

Vær varsom med et motsyklisk bufferkrav

Analyser, forventningsundersøkelser og offentlig statistikk forteller om svakere vekstutsikter for norsk økonomi. Skjerpede kapitalkrav for bankene har bidratt til dette. En motsyklisk buffer vil skjerpe kapitalkravene ytterligere, og dermed forsterke oppbremsingen i norsk økonomi. Finans Norge oppfordrer derfor Finansdepartementet til forsiktig praktisering av en motsyklisk...

Er nanomaterialer en framtidig forsikringsrisiko?

Det er grunn til en viss bekymring for at utbredelse og bruk av nanomaterialer på sikt kan skade helse og miljø. Ikke minst har dette spørsmålet stor betydning for forsikringsnæringen, som blant annet må fokusere på mulig eksponering av risiko innenfor forsikringsprodukter som dekker helse, uførhet, yrkessykdom, generelt ansvar og produktansvar.