Styrker kampen mot hvitvasking

Finansinstitusjoner og andre rapporteringspliktige må i enda større grad være oppmerksomme på hvitvasking og økonomisk kriminalitet, mener Finans Norge.  Hittil i år har Økokrim fått inn flere enn 2600 rapporter fra finansinstitusjonene om mulig hvitvasking.

– Omfanget av økonomisk kriminalitet øker og metodene som benyttes blir stadig mer kompliserte, sier Else-Cathrine Lund, hvitvaskingsansvarlig og advokat i Finans Norge.

Metodene endres

Hvitvaskingsmetodene er i kontinuerlig endring og utvikling. Slik kriminalitet begås av alt fra enkeltpersoner til organiserte internasjonale kriminelle miljøer som kjenner det finansielle systemet godt.

Når bankene og andre rapporteringspliktige mener de har med mistenkelige transaksjoner å gjøre, sender de rapporter til Økokrim. Rapporter om mistenkelige transaksjoner er noe helt annet enn anmeldelser. Hvitvaskingsrapporter er informasjon om noe som kan være viktige pengespor. Slike rapporter er ofte viktige brikker i arbeidet med å oppklare straffesaker.

– Finansinstitusjonene jobber godt med hvitvaskingsproblematikken. Samtidig ser vi et økende behov for at alle ledd, også ledelsen, har tilstrekkelig oppmerksomhet om dette feltet, mener Lund.

Det risikobaserte regelverket som ble innført i 2009 pålegger virksomhetene å ha kjennskap til hvor hvitvaskingsrisikoen er størst.

Ved å gjennomføre risikovurderinger har kundekontrollen blitt forsterket og langt mer målrettet.

Komplisert regelverk

Nå kommer ytterligere presiseringer av kravene i regelverket fra den internasjonale organisasjonen FATF som arbeider mot hvitvasking og fra EU. Behovet for kunnskap om økonomisk kriminalitet og lovverk er derfor økende.

Hvitvasking er ofte tett knyttet til internasjonal organisert kriminalitet, terrorisme og korrupsjon. Verdiene som genereres fra slik aktivitet, er selve formålet med den kriminelle virksomheten.

– Vi har opprettet et eget utvalg som skal bidra til å øke kunnskapen i finansinstitusjonene. Vi vil også arrangere kurs, sier Lund.

Samles for å lære

I samarbeid med Økokrim og Finanstilsynet, setter Finans Norge nå i november søkelys på temaet under årets hvitvaskingskonferanse.

Hensikten er blant annet å utveksle kunnskap om regelverket og om aktuelle hvitvaskingsmetoder som de kriminelle bruker.

– Det er en del av vårt samfunnsansvar å bidra til og bekjempe økonomisk kriminalitet og hvitvasking, samt etterleve kravene i regelverket, sier Lund i Finans Norge.