Uten overgangsregler, liten effekt

– Det nye produktet representerer en fornuftig modernisering av tjenestepensjon i privat sektor og tilpasning til folketrygden. Imidlertid forutsetter en reell innføring av den nye tjenestepensjonen at det lages overgangsregler fra gammelt til nytt system. Slike overgangsregler haster å få på plass, og vi hadde håpet at regjeringen kom med disse samtidig. Inntil dette er på plass, vil det nye produktet få liten effekt. Det er grunn til å anta at det blir en økt utstedelse av fripoliser som er en reell utfordring for Norges tilpasning til nye kapitalkrav, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Fredag fremmet regjeringen forslag om ny tjenestepensjon. Regelverket kan tre i kraft allerede fra 1. januar 2014. Det nye pensjonsproduktet er et viktig steg i å tilpasse tjenestepensjon til ny alderspensjon fra folketrygden. Det er også langt på vei tilpasset de kommende kapitalkrav som vil bli stilt til livselskaper. Signalene om økte maksimale innskuddssatser for innskuddspensjon er positive.

Krevende å forvalte

– Det gjøres store endringer i pensjonssystemet i privat sektor. Vi er positiv til at pensjonssystemet tilpasses ny folketrygd. Samtidig har livselskapene store utfordringer. Økt levealder gir større forpliktelser for selskapene, og høyere premie for fremtidige pensjonister. Nye kapitalkrav - Solvens II -og langvarig lav rente gjør det svært krevende å forvalte foretakspensjonsordninger, og særlig fripoliser. Disse utfordringene påvirker også bedrifter, arbeidstakere og pensjonister, sier Kreutzer.

– Produktet i seg selv er bra. Det er imidlertid svært uheldig at man ikke får overgangsregler som gir mulighet til fleksibel overføring av dagens ytelsesbaserte pensjonsordninger og fripoliser til ny tjenestepensjonslov. Ny produktlov uten overgangsregler løser ikke disse utfordringene, sier Kreutzer.

Må få effektiv overgang

– Den usikkerhet som har rådet i pensjonsmarkedet de siste årene i påvente av en tilpasning av ytelsespensjonsordningene til pensjonsreformen i folketrygden er dermed ikke blitt mindre, Det er avgjørende for et fremtidig bærekraftig pensjonssystem at man får en effektiv overgang fra gammelt til nytt system, og at man får overgangsregler som gjør disse utfordringene håndterbare, sier Kreutzer.

– I EU og i de enkelte europeiske land arbeides det nå på spreng med å forberede overgangen til Solvens II og nye kapitalregler. Målet er å gi selskaper, arbeidstakere og pensjonister klare svar på hvordan pensjonssystemet skal tilpasses. Her i Norge virker det som om disse prosessene ikke har særlig høy prioritet. Vi er bekymret over hvor lite bekymret norske myndigheter er, sier Idar Kreutzer i Finans Norge.