Uendret rente fra Norges Bank

På pressekonferansen etter torsdagens rentebeslutning ble det klart at Norges Bank ikke hadde vurdert andre alternativer enn fortsatt å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Ifølge sentralbanksjefen har utviklingen i norsk økonomi vært om lag som forventet siden forrige rentemøte og Pengepolitisk rapport i september. Det ble heller ikke gitt signaler om endringer i banen for den fremtidige styringsrenten. Første heving indikeres dermed å komme til sommeren 2014.

Det er kun fem uker siden forrige rentemøte og det har kommet nokså lite ny informasjon siden den gang. Samlet sett har utviklingen både internasjonalt og her hjemme ligget nært opp til de anslagene som ble presentert i Pengepolitisk rapport 3/13 i september. Det har likevel vært utvikling i enkeltfaktorer som vil kunne påvirke rentesettingen i ulik retning. Kjerneinflasjonen (målt ved KPI-JAE) tok seg kraftig opp i juli og august, men bidro kun til en svak oppjustering av rentebanen på kort sikt i forrige Pengepolitiske rapport, som følge av at sentralbanken så for seg en reversering av deler av oppgangen. Pristall for september viser nettopp at kjerneinflasjonen har falt tilbake, og kraftigere enn sentralbanken hadde sett for seg. På den annen side har kronen svekket seg siden forrige rentemøte. På importvektet basis har kronekursen hittil i 4.kvartal, i gjennomsnitt vært om lag 3 prosent svakere enn Norges Banks anslag. Dette kan bidra til økt importert prisvekst fremover.

Tegn til lavere etterspørsel

Det er nå tegn til litt lavere etterspørsel fra husholdningene. Blant annet har tall for varekonsumet steget mindre enn ventet. Synet om at kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi har avtatt gjennom 2013 står fast. Boligprisveksten fortsetter å flate ut. Tall for september viser at tolvmånedersveksten i boligprisene har kommet ned i 2,6 prosent. Riktignok ligger det i anslagene til Norges Bank at boligmarkedet skal utvikle seg i en noe svakere retning de neste årene, men utflatingen har trolig kommet noe raskere enn ventet. Oljepengebruken i Nasjonalbudsjettet for 2014 var om lag som ventet.

Veksten blant våre handelspartnere og utsiktene til fremtidig vekst er lite endret siden forrige rentemøte. På den annen side forventer markedet nå at det vil ta noe lenger tid før styringsrentene ute vil bli satt opp.

Neste rentemøte finner sted i desember. Da vil sentralbanken også legge frem ny Pengepolitisk rapport.