Rapport om juridiske problemstillinger ved elektroniske kredittavtaler

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rapport om juridiske problemstillinger ved elektroniske kredittavtaler

Finans Norge har utarbeidet en rapport som gjennomgår alle forhold som det må tas hensyn til i en elektronisk kredittprosess. Rapporten peker også på en del lovendringer som må til.

Høsten 2012 opprettet Finans Norge en arbeidsgruppe som skulle se på de juridiske problemstillinger som reiser seg når kredittavtaler skal inngås elektronisk. Medlemmene av arbeidsgruppen har bestått av medlemsbedrifter som enten har eller snart vil ta i bruk elektroniske kredittavtaler. 

Arbeidsgruppens vurderinger og konklusjoner legges i dag frem i en rapport, med tittelen: 

"Elektroniske kredittavtaler - De ulike stadier for en elektronisk kredittavtale og de juridiske problemstillinger som oppstår underveis". 

Nødvendige regelendringer

Rapporten tar for seg hvilke muligheter som foreligger til å inngå elektroniske kredittavtaler med dagens lovverk, hvilke regelendringer som er nødvendig for å utvide omfanget av elektroniske avtaler og fremmer forslag til løsninger for å etablere elektroniske kredittavtaler.

Rapporten viser at de etablerte prosesser og dokumenter som er utarbeidet på bakgrunn av en tradisjonell, papirbasert prosess, i stor utstrekning kan videreføres også i en elektronisk verden.

Likevel påpekes en del endringer som er nødvendig. Blant annet må det en lovendring til for at kausjonsavtaler skal kunne inngås elektronisk. Videre er det nødvendig med en lovendring for at elektronisk signerte pantedokumenter og gjeldsbrev skal kunne tvangsfullbyrdes direkte.

Elektronisk tinglysing

En annen problemstilling av teknisk karakter er problemet med at tinglysing av elektronisk signert skjøte og panteobligasjon ikke kan skje samtidig. Foreløpig vil ikke Kartverket tinglyser skjøter elektronisk. Arbeidsgruppen viser forøvrig til større eller mindre tiltak som kan gjøres knyttet til hele tidsforløpet i en kredittprosess.

Næringen venter også på lovproposisjonen om elektronisk tinglysning. Det forventes at den vil gi svar på en del uløste problemstillinger.

Arbeidsgruppen håper at rapporten har gitt en redegjørelse for reglene og behovet for endringer som kan benyttes som grunnlag for næringens videre arbeid med spørsmål knyttet til elektroniske løsninger.