Hovedtall fra budsjettet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hovedtall fra budsjettet

Stoltenberg-regjeringen har i dag lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Høyre/FrP-regjeringen vil legge fram en tilleggsproposisjon med forslag til endringer i budsjettforslaget ca 10. november, og denne behandles i finansinnstillingen som skal være klar senest 20. november. Her er hovedtallene i dagens budsjettforslag.

Budsjettet er svakt ekspansivt med en etterspørselsimpuls på 0,25 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Oljepengebruken er på 135 milliarder kroner, som er 11 milliarder høyere enn i 2013. Dette er 54 milliarder kroner under forventet realavkastning av Statens pensjons­fond utland, og utgjør 2,9 prosent av anslått fondskapital ved inngangen til 2014.

Regjeringen legger opp til et uendret skatte- og avgiftsnivå.

Veksten i statsbudsjettets utgifter er på 2,5 prosent (26 milliarder kroner). Av dette utgjør økte utgifter i folketrygden 10 milliarder kroner.

Noen utgiftsforslag

Bevilgningene til veg-, jernbane- og kystformål under Nasjonal transportplan øker med 7,5 milliarder kroner i 2014, med økte bevilgninger til riksveg på 1,8 milliarder og til jernbane 4,2 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår 1,5 milliarder kroner mer til forskning. I tillegg foreslås det 250 millioner kroner til investeringer i IKT og medisinsk-teknisk utstyr.

Regjeringen å bevilge 701 millioner kroner til en omfattende IKT- modernisering i Arbeids- og velferdsetaten med blant annet selvbetjeningsløsninger, økt automatisering av vedtaksbehandling og elektronisk samhandling. Skatteetaten utvikler flere nye it-løsninger som gjør det enklere både for skattyter og Skatteetaten.

Økt låneramme for Husbanken

For å legge til rette for at det kan bygges flere boliger med god kvalitet og for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet, foreslår regjeringen en låneramme for Husbanken på 20 mrd. kroner i 2014.

Nasjonalt ID-kort i 2016

Regjeringen foreslår bevilgninger til anskaffelse av nytt saksbehandlersystem og avtale med ny leverandør av pass og ID-kort som legger til rette for innføring av nasjonalt ID-kort i 2016.