– Revurder forskriften om boliglånsvekter

– Sigbjørn Johnsen sa han skulle vurdere alternativer til Basel I-gulvet. Nå har vi både fått strengere boliglånsvekter, og han beholder gulvet. Med vedtaket i Finansdepartementet opprettholdes konkurranseulempen for norske banker i det norske markedet. Sigbjørn Johnsen har vært opptatt av nordisk harmonisering, men gjennomfører det ikke i praksis. Summen av alle særnorske kapitalkrav er nå på smertegrensen, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Han oppfordrer den nye regjeringen til å gå gjennom kapitalkravsreglene på nytt, og sørge for harmoniserte regler innen Norden.

Et helt sett av ulike og strengere egenkapitalkrav er i ferd med å innføres for norske banker. Bankenes egenkapitalkrav skjerpes betydelig frem til 1. juli 2016. Så sent som forrige uke ble en ny kapitalbuffer – en motsyklisk buffer – implementert i regelverket. Denne bufferen alene kan gi norske banker et særnorsk ekstra kapitalkrav på 30 milliarder kroner.

Videreføring av Basel I-gulvet, slik det fortolkes av norske myndigheter, innebærer at kapitalkravene i Norge blir enda strengere enn det Sigbjørn Johnsen tidligere har signalisert. Svært strenge kapitalkrav betyr at norsk næringsliv får mindre tilgang på lån, og lånerentene blir høyere enn hva de ellers ville vært. Kapitalkrav demper derfor økonomisk aktivitet, og de samlede kapitalkravene blir nå trolig for strenge, slik at de forsterker det tilbakeslaget i norsk økonomi vi ser klare tegn til.

– Norske myndigheter må se de samlede kravene i sammenheng, og vurdere effekten av krav som allerede er innført før man kommer med ytterligere skjerpelser, sier Kreutzer.

Bryter med nordisk harmonisering

De nye regjeringspartiene har vært tydelige på at man ønsker å harmonisere egenkapitalkravene på nordisk nivå. Videreføring av Basel I-gulvet, slik det praktiseres i Norge, bryter med nordisk harmonisering. Gitt aktivitetsfallet i norsk økonomi og øvrige kapitalkravskjerpelser, er det heller ikke tilrådelig å iverksette et motsyklisk kapitalkrav nå.

– Vi oppfordrer derfor den nye finansministeren til å revurdere forskriften både om boliglånsvekter og motsyklisk kapitalbuffer, sier Kreutzer.