10

Gå til hovedinnhold

10

Flere pensjonsvalg for forbrukerne

Det nye pensjonssystemet krever bevisste forbrukere.  Det er flere spørsmål å ta stilling til enn tidligere, og forbrukerne stilles overfor flere valg enn før. For mange vil egen pensjonssparing være ønskelig. Finans Norge vil arbeide for å øke bevisstheten om egne pensjonsbehov blant forbrukerne, i tillegg til å arbeide for at lovverket for privat sparing får utvidet...

Når er det lurt å begynne pensjonssparing?

Endringene i folketrygden og økt levealder i samfunnet gjør at alle må sette av mer penger til sin egen pensjonsalder. Men når kan det være aktuelt å starte med egen pensjonssparing, og hva bør man tenke gjennom før man starter sparingen?

Bedre tider for sparerne?

Siste uke i oktober arrangeres sparebankuka i Norge. Da er det også Verdenssparedagen. I år er det gledelig å konstatere at den nye regjeringen sender flere positive signaler til norske sparere. Både regjeringserklæringen og samarbeidsavtalen med KrF og...

Verdenssparedagen

Siden 1924 har Verdenssparedagen vært markert 31. oktober hvert år.  Hensikten var opprinnelig å fremme sparing for på den måten å sikre levestandard og økonomi.  Sparing ble sett på som uttrykk for både individets og samfunnets modenhet. Mange av...

6.000 har tatt Økonomilappen

To måneder med Økonomilappen, og 6.000 personer har fullført kunnskapstesten. Resultatene så langt avdekker variasjoner i brukernes kunnskapsnivå. Spørsmålene om dagligøkonomi er de enkleste, mens spare- og lånetemaene er litt mer krevende.  Størst probleme...

Kartlegger undervisning om bærekraftige investeringer

Finansmarkedsfondet har ved høstens tildeling til allmennopplysningsprosjekter gitt Norsif 70.000 kr. til prosjektet ”Kartlegging av undervisning om bærekraftige investeringer i norske undervisningsinstitusjoner”.

Ber finansministeren trekke skatteforslag

Finans Norge, NHO og Rederiforbundet protesterer i et felles brev til finansministeren kraftig på et skatteforslag i statsbudsjettet fra den avgåtte regjeringen. Forslaget om å begrense skattemessig fradrag for renter betalt til nærstående, har vidtrekkende konsekvenser for norsk næringsliv, heter det i brevet.

Gjensidig godkjenning av finansielle rådgivere

Finansielle rådgivere som er autoriserte i Norge skal nå kunne få lisens som rådgiver i Sverige, og motsatt. 18. oktober undertegnet autorisasjonsordningene i de to landene samarbeidsavtalen i Stockholm.

Villere og våtere vær – hvem tar ansvaret?

Hvilke utfordringer står vi egentlig overfor når det gjelder klima og forekomst av «ekstremvær»? Hvordan skal forsikringsselskapene og samfunnet kunne håndtere en situasjon med flere og mer omfattende værrelaterte skader?

Kompetansebehovet i finansnæringen

– Finansnæringen har et høyt utdanningsnivå blant ansatte, og det gjør den til en effektiv næring, sier direktør Jan Sverre Asker i Finans Norge på YS-konferansen 2013. Asker holder foredrag om kompetansebehovet i finansnæringen på årets konferanse som hand...

I dag er det refleksens dag

Gjør verden litt tryggere ved å gi en refleks til noen du bryr deg om – og bruk en selv. Undersøkelser viser at om en bil kjører i 80 km i timen og bruker nærlys er du uten refleks først synlig på 25-30 meters hold. Med refleks kan du bli oppdaget på 140...

Peder (17) inntar sjefsstolen i Gjensidige

Finans Norges styreleder Helge Leiro Baastad har onsdag invitert Peder Haugfos til å være Gjensidigesjef! Sammen deltar de på Leder for en dag i regi av Ungt Entreprenørskap (UE).

Finansiell rådgiver mister autorisasjonen

Finansnæringen har innført klare regler for god rådgivningsskikk og har gitt autorisasjon til 6.600 finansielle rådgivere. For første gang er en rådgiver blitt fratatt sin autorisasjon som følge av brudd på god rådgivningsskikk. – Det viser at næringens...

Reglene om motsyklisk buffer bringes i samsvar med EU-reglene

Regjeringen presiserer i nasjonalbudsjettet at Norges Bank skal beregne en bufferguide, som skal presenteres i hver pengepolitiske rapport. Finans Norge mener det er positivt at det nå gis signaler om å bringe rammeverket for motsyklisk buffer i samsvar med EU-reglene. 

Hovedtall fra budsjettet

Stoltenberg-regjeringen har i dag lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Høyre/FrP-regjeringen vil legge fram en tilleggsproposisjon med forslag til endringer i budsjettforslaget ca 10. november, og denne behandles i finansinnstillingen som skal være klar senest 20. november. Her er hovedtallene i dagens budsjettforslag.

Gjeldsregister

Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til å etablere et offentlig gjeldsregister som skal gi banker og andre som yter kreditt tilgang til opplysninger om enkeltpersoners gjeld hos andre kredittforetak ved kredittvurderinger.

Nye opplysningsplikter og gjennomføring av FATCA-avtalen

Regjeringen foreslår å innføre nye opplysningsplikter for banker, verdipapirforetak, verdipapirfond og livsforsikringsselskaper om finansielle aktiva. De nye reglene sikrer at Norge kan utveksle opplysninger til amerikanske skattemyndigheter etter FATCA-avtalen og legger til rette for at vår egen beskatning av finansielle aktiva blir riktig.

Skatteendringer

Bunnfradraget i formuesskatten økes til en million kroner. Fribeløpet i arveavgiften økes også til en million kroner. Det er endringer også i gevinstbeskatning av bolig, obligasjonsbeskatning m.m. Her er en utvalgt liste over skatteendringer.

Ingen aktivitetsskatt nå

Regjeringen foreslår ikke at det skal innføres aktivitetsskatt for finansnæringen nå. I statsbudsjettet presenteres imidlertid en skisse til hvordan en avgift på finansielle tjenester som er tilnærmet lik merverdiavgiften kan gjennomføres. 

Globale kapitalkrav for forsikringsselskaper

Den 10. oktober offentliggjorde International Association of Insurance Supervisors (IAIS) at de skal utvikle globale kapitalkrav for internasjonalt virksomme forsikringsselskaper.

EU-motstand mot innskuddsgarantiordningen

Bankenes sikringsfond garanterer for inntil to millioner kroner per innskyter per bank dersom en bank går overende. Garantiordningen er vesentlig høyere enn EUs innskytergaranti som utgjør 100 000 euro (vel 800 000 kroner). EU har for tiden under utarbeidelse nytt innskuddsgarantidirektiv. EU-kommisjonens forslag har vært behandlet både i EU-parlamentet og i EUs ministerråd....

– Inkluder forsikring i kommunal arealplanlegging

– Lokale myndigheter har hovedansvaret for å tilpasse arealplanleggingen til klimaendringene. Flommen av urbane områder er et økende problem, og har blitt et prioritert område både i kommuner, på statlig nivå og i forsikringsbransjen både i Norge og i Europa, sier assisterende fagdirektør Mia Ebeltoft i Finans Norge i sitt foredrag på klimakonferansen EEA Grants Conference i...

Finansforbundet ikke lenger eier i AFR

Finansforbundet har valgt å tre ut av rollen som eier i AFR for å unngå mulige interessekonflikter. – Finans Norge har forståelse for Finansforbundets beslutning. Det var viktig at arbeidstakersiden var med ved etableringen av AFR-ordningen, som har vært et...

Frykter Norges Bank vil fravike internasjonale krav

– Norges Bank ser ut til ikke å følge internasjonale regler for måling av systemrisiko, og vi frykter de vil bryte med krav for hvordan målingene skal kommuniseres, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.