Lovproposisjon om ny arbeidskadeforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lovproposisjon om ny arbeidskadeforsikring

Regjeringen har fremmet et lovforslag til en ny arbeidsskadeforsikringslov som slår sammen yrkesskadekapittelet i folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven. Lovforslaget skal endelig behandles i Stortinget.

Forslaget er nærmere beskrevet i Prop. 193  L (2012-2013). Hva gjelder dekningsområdet for ordningen har det vært ulike syn mellom partene i arbeidslivet rundt bestemmelsene om dekningsområde (sykdommer, sikkerhetsventil, utvidelse med plutselige løfteskader osv). 

Proposisjonen inneholder som ventet ikke spørsmålet om organisering av ordningen som næringen har hatt vesentlige merknader til. Departementet ønsker fortsatt å opprette et felles oppgjørskontor i offentlig regi, men viser til at det er behov for ytterligere utredning.