Kredittveksten videre ned

Dagens tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum var 6,1 prosent ved utgangen av august. Det innebærer en videre reduksjon i veksttakten som var 6,4, 6,3 og 6,2 prosent i henholdsvis mai, juni og juli. Mens foretakenes gjeldsvekst falt videre, tok husholdningenes gjeldsvekst seg noe opp. Ved utgangen av august utgjorde samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum 4 275 milliarder kroner.

Noe lavere vekst for ikke-finansielle foretak

Tolvmånedersveksten i kreditt til ikke-finansielle foretak var 3,9 prosent i august, en reduksjon fra 4,0 prosent i juli. Dermed faller veksttakten for tredje måned på rad, etter å ha økt i april og mai i år.

Husholdningenes kredittvekst svakt opp

På tolvmåneders basis var kredittveksten til husholdningene 7,2 prosent i august, svakt opp fra 7,1 prosent måneden før. Husholdningenes bruttogjeld var 2 482 milliarder kroner ved utgangen av august, mot tilsvarende tall på 2 468 milliarder kroner i juli. Kredittveksten i husholdningene har ligget rundt 7 prosent siden sommeren 2011, og må først og fremst sees i sammenheng med den sterke prisutviklingen i boligmarkedet.

Litt svakere utlånsvekst fra banker og kredittforetak

Sett under ett var tolvmånedersveksten i bankene og kredittforetakenes utlån til publikum 3,8 prosent i august, noe ned sammenlignet med 4 prosent i juli. Samlet utgjorde publikums gjeld fra banker og kredittforetak 3 464 milliarder kroner, noe som tilsvarer om lag 81 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

Motsatt var veksten i obligasjonsmarkedet høy. Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 31,3 prosent i august, mot 31,8 prosent i juli. Tilsvarende tall for sertifikatgjelden var 0,7 prosent og -2,1 prosent i henholdsvis august og juli. Verdipapirgjeld utgjør kun om lag 7 prosent av publikums innenlandske bruttogjeld.