Nytt rammeverk for finansiell stabilitet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt rammeverk for finansiell stabilitet

Den svenske finansmarkedsministeren presenterte 26. august i år Sveriges nye rammeverk for finansiell stabilitet. Det skal etableres et formelt råd for finansiell stabilitet, bestående av representanter fra Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksbanken og Riksgälden. Rådet skal forebygge og håndtere finanskriser.

Av hensyn til effektivitet og klare ansvarslinjer har dessuten den svenske regjeringen besluttet å samle ansvaret for finansiell stabilitetsvirkemidler hos én institusjon. Finansinspektionen vil få hovedansvaret for innrettingen av slike virkemidler, blant annet det motsykliske kapitalbufferkravet.

I Norge er det derimot foreslått at Finansdepartementet skal beslutte nivået på det motsykliske bufferkravet, etter råd fra Norges Bank. Norges Bank og Finanstilsynet skal utveksle relevant informasjon i utformingen av beslutningsgrunnlaget for rådet. Øvrig tilsynsansvar er tillagt Finanstilsynet.

Økt innbetaling til stablitetsfondet

Svenske myndigheter har også bestemt at svenske bankers innbetalinger til stabilitetsfondet skal økes. Stabilitetsfondets formål er å kunne yte støtte til finansinstitusjoner i krise. Samtidig er det besluttet at svenske banker skal bidra til å finansiere kostnadene forbundet med den svenske statens valutareserver.

Finans Norge forventer at svenske myndigheter i midten av september vil offentliggjøre en utredning som presenterer mer konkrete forslag knyttet til kapitalkrav.