Ny uføreordning i offentlig sektor

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny uføreordning i offentlig sektor

Arbeidsdepartementet avsluttet 22. august høring om ny uføreordning i offentlig sektor. Finans Norge mener den foreslåtte modell samsvarer godt med ny uføretrygd i folketrygden. Forslaget om å innføre en nettoordning uavhengig av folketrygden støttes. En nettoordning forenkler systemet ved at man blant annet unngår behovet for samordning. En slik modell er administrativt enkel og vil kunne være lettere forståelig for alle parter.

Her er Finans Norges høringssvar oppsummert:

  • Finans Norge støtter at det innføres et fribeløp likt det som er vedtatt for folketrygden, slik at barrierene for å komme tilbake i arbeid ikke blir for stor. Videre støtter vi at det innføres mekanismer for avkortning mot arbeidsinntekt for å begrense størrelsen på ytelsene oppad etter hvert som man kommer tilbake i arbeid (reaktiveres).
  • Vi støtter utgangspunktet om at de som mottar uførepensjon fra offentlig tjeneste-pensjonsordning, når de nye reglene trer i kraft, skal beholde den samme uføreytelsen før skatt fra tjenestepensjonsordningen som de hadde med de gamle reglene.
  • Finans Norge støtter videre forslaget om at den fremtidige uførepensjon i offentlig tjenestepensjon beregnes på samme måte uavhengig av om pensjonisten mottar uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Dette er administrativt forenklende og fremstår etter vårt syn som logisk og rettferdig.
  • Finans Norge er enig i at beregningsgrunnlaget for uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon fortsatt bør være sluttlønn.
  • Finans Norge mener det må innføres en øvre grense for barnetillegget, for å hindre overkompensasjon. Det virker urimelig om noen samlet sett kan få mer enn 100 prosent av tidligere inntekt i kompensasjon som ufør.
  • Finans Norge tar til etterretning at forslaget innebærer noe lavere kompensasjonsgrad etter skatt for de som mottar uførepensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger sammen med uførepensjon fra folketrygden enn de ville ha gjort med en videreføring av dagens regler. For de som kombinerer offentlig tjenestepensjon og arbeidsavklaringspenger fra folketrygden, og for de som mottar offentlig tjenestepensjon uten å ha rett til uføreytelser, innebærer derimot forslaget en noe høyere kompensasjonsgrad etter skatt enn ved dagens regler.
  • Finans Norge er enig i at det i utformingen av ny uførepensjon i offentlig sektor kan være fornuftig å innføre et inntektsuavhengig element (med et tak i prosent) for å sikre en hensiktsmessig fordelingsprofil.
  • Finans Norge mener det er flere fordeler dersom uføreordningene i offentlig og privat sektor i størst mulig grad bygger på samme prinsipper. Vi mener det er både fordeler og ulemper ved å utforme uføreordningen i offentlig sektor som ren forsikringsordning, uten reduksjon for tjenestetid og uten opptjening av oppsatte rettigheter.